Rundskriv

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – kontroll med utlendinger som kommer fra Svalbard og enkelte andre endringer

A-66/2009

Nr.                                                                       Vår ref 
A-66/2009                                                            200906257

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Endringen innebærer bl.a. en videreføring av gjeldende rett for så vidt gjelder adgangen til kontroll med utlending som kommer fra Svalbard, se ny § 20-19. Da utlendingsforskriften ble vedtatt i oktober d.å., ble § 1-15 om kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard stående tom i påvente av et forslag om ny kontrollordning for reisende mellom Svalbard og fastlandet. Arbeidet med en slik bestemmelse pågår fortsatt. For at det også etter 1. januar 2010 skal foreligge hjemmel for kontroll med utlending som kommer fra Svalbard til fastlandet, videreføres gjeldende rett (se forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 § 170) med oppdaterte hjemmelshenvisninger. Departementet vil peke på at det her er tale om en midlertidig løsning inntil ny forskriftsbestemmelse er på plass. Dette understrekes av bestemmelsens plassering i kapittel 20 Avsluttende bestemmelser.

Det er også foretatt endringer i utlendingsforskriften § 19-2 og § 19-28 som følge av at det er vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Inst. 76 (2009-2010). Endringen i § 19-2 innebærer at lovens § 85 om vandelskontroll i forbindelse med familieinnvandring skal gjelde for EØS- og EFTA-borgere. Endringen i § 19-28 innebærer at gjeldende rett om politiets kompetanse til å treffe vedtak om bortvisning videreføres.

For øvrig er det inntatt en liste over bilaterale skipsfartsavtaler i vedlegg 1.

Endringene trer i kraft straks. Endringsforskriften følger vedlagt.


Med hilsen
Birgitte Ege (e.f.)
avdelingsdirektør

Jannicke Ryun Sæther
rådgiver

Forskrift om endring i utlendingsforskriften