Forsiden

AI -104/2009 Instruks om bruk av Dublin II forordningen for retur til Hellas

Utlendingsdirektoratet 

 

 

Nr.                                       Vår ref                                              Dato
AI – 104/2009                       200903612-/UMV                               21.12.2009


AI -104/2009 Instruks om bruk av Dublin II forordningen for retur til Hellas

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser til lov 15.mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet har anledning til å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om generelle spørsmål vedrørende lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Departementet gir med dette instruks om bruk av Dublin II-forordningen for returer til Hellas. Retningslinjer om samme tema er tidligere gitt i rundskriv AI-84/09 av 25.08.2009 – Instruks om bruk av Dublin II-forordningen for returer til Hellas, AI-55/08 av 21.7.2008 – Instruks om delvis opphevelse av midlertidig stans av overføringer til Hellas i henhold til Dublin II-forordningen, AI-60/08 av 1.10.2008 - Instruks om bruk av Dublin II - regelverket overfor enslige mindreårige asylsøkere og rundskriv AI-78/09 av 12.5.2009 om individuell vurdering av spørsmålet utsatt iverksettelse av Dublin-vedtak med retur til Hellas. Hjemmels-henvisningene er oppdatert som følge av ikrafttredelse av lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Rundskrivet her trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tid opphører rundskrivene AI-84/09 AI-55/08, AI-60/08 og AI-78/09 å gjelde.

Det vises til UDIs brev av 2. juli 2009, hvor UDI redegjorde for en planlagt endring av praksis etter utlendingsloven vedrørende bruk av Dublin II-forordningen artikkel 3 nr. 2 (suverenitetsklausulen). UDI mente det på daværende tidspunkt ikke var grunnlag for en generell stans i overføringene til Hellas, og at en vurdering av om slike asylsøknader skal realitetsbehandles må knyttes opp mot graden av søkernes sårbarhet. Det var etter UDIs mening grunnlag for å åpne for en noe bredere bruk av bestemmelsen enn hva som da var tilfelle der Hellas er ansvarlig medlemsstat.

UDI foreslo videre, i tråd med departementets pressemelding av 1. juli 2009 om nye innstrammingstiltak i asylpolitikken, å oppheve berostillelsen av Dublin-saker fra barnefamilier der Hellas er ansvarlig medlemsstat.

Videre anbefalte UDI at kravet om skriftlige forsikringer fra greske myndigheter i hver enkelt sak ble opphevet. Det ble vist til at i henhold til Dublin-forordningen blir en medlemsstat ansvarlig for å realitetsbehandle en søknad om asyl dersom en anmodning ikke besvares innen frister gitt i forordningen. Videre ble det vist til at Hellas, som deltaker i Dublin-samarbeidet, er ansvarlig for å realitetsbehandle en søknad om asyl når kriteriene i forordningen er oppfylt, uavhengig av om de svarer skriftlig eller ikke. Direktoratet mener at norske myndigheter må legge til grunn at Hellas respekterer sine internasjonale forpliktelser i henhold til Flyktningkonvensjonen og EMK. art. 3. En skriftlig forsikring bør ikke endre dette utgangspunkt.

Departementet viderefører samtykket til UDIs forslag om opphevelse av berostillelsen av Dublin-saker fra barnefamilier der Hellas er ansvarlig medlemsstat. Det skal i hver enkelt av disse sakene gjøres konkrete og individuelle vurderinger, knyttet opp mot graden av søkernes sårbarhet og individuelle forutsetninger for å kunne ivareta deres rettigheter som asylsøker i Hellas.

I tråd med UDIs forslag og gjeldende praksis skal det også ved søknader om asyl fra andre enn barnefamilier foretas en konkret og individuell vurdering. Departementet viderefører samtykket til at det åpnes for en noe bredere bruk av adgangen til å realitetsbehandle en asylsøknad enn hva som er tilfelle i dag der Hellas er ansvarlig medlemsstat. Det skal også i disse sakene gjøres konkrete og individuelle vurderinger, knyttet opp mot graden av søkernes sårbarhet og individuelle forutsetninger for å kunne ivareta deres rettigheter som asylsøker i Hellas. Det presiseres imidlertid at det i tråd med utlendingsforskriften § 7-4 og rundskriv A-63/2009 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fortsatt skal være en høy terskel for realitetsbehandling.

Videre videreføres samtykket om å oppheve ordningen med krav om skriftlige forsikringer fra greske myndigheter for å kunne gjennomføre returer til Hellas.
Samtidig videreføres at forordningens artikkel 3 nr. 2 midlertidig anvendes overfor enslige mindreårige asylsøkere der Hellas er ansvarlig medlemsstat, jf tidligere instruks AI-60/08 som opphører å gjelde fra 1.1.2010.

Endelig videreføres instruks om at spørsmålet om utsatt iverksettelse av Dublin-vedtak som innebærer retur til Hellas, skal vurderes individuelt i hver enkelt sak i tråd med aktuelle bestemmelser i gjeldende regelverk. jf tidligere instruks AI-78/09 som opphører å gjelde 1.1.2010.
 
UDI bes om fortløpende å følge med på og vurdere forholdene for asylsøkere i Hellas, samt andre lands praksis knyttet til denne gruppen, og holde departementet orientert.


Med hilsenThor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                         Birgitte Ege
                                                                         avdelingsdirektør

 


Kopi: Justisdepartementet, Politidirektoratet, Utlendingsnemnda, Utenriksdepartementet, Politiets utlendingsenhet, NOAS