Rundskriv

Instruks om fastsetting av retningslinjer etter utlendingsforskriften § 6-6 annet ledd

AI 102/09

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO

Vår ref
200900199-/TVI

 

Vi viser til utlendingsforskriften § 6-6 om oppholdstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandsk registrerte skip som har en regulær eller vesentlig virksomhet mellom norske havner. I forbindelse med utformingen av forskriftsteksten ble det forutsatt at det skulle utformes retningslinjer som nærmere presiserte hva som ligger i ”regulær eller vesentlig virksomhet”.

Vi ber UDI utforme retningslinjer med følgende tekst:
”Regulær eller vesentlig virksomhet mellom norske havner vil være virksomhet i en sammenhengende tre måneders periode. Perioden avbrytes ikke ved inntil to kortvarige enkeltreiser eller oppdrag til andre land med kortere samlet varighet enn 10 dager.”

Formuleringen i forskriften og retningslinjene tar hensyn til Havrettskonvensjonens regler om fri navigasjon for skip som er i uskyldig gjennomfart i et lands sjøterritorium. Skulle det oppstå tvil omkring andre spørsmål i retningslinjene eller i øvrig informasjonsmateriale, ber vi UDI kontakte berørte departementer.

 

Med hilsen
Rune Solberg e.f.
ekspedisjonssjef

Henriette Munkebye
avdelingsdirektør

 

Kopi:
Utenriksdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Justisdepartementet
Politidirektoratet