Endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat, Bremanger kommune - oppdrag til Miljødirektoratet

Klima- og miljødepartementet ber med dette om at Miljødirektoratet iverksetter en forskriftsendringsprosess for Sørdalen naturreservat om fremføring av 420kV kraftledning fra Ørskog til Sogndal.

Last ned brevet (pdf)

Klima- og miljødepartementet ber med dette om at Miljødirektoratet iverksetter en forskriftsendringsprosess for Sørdalen naturreservat om fremføring av 420kV kraftledning fra Ørskog til Sogndal.

Departementet har tidligere gitt dispensasjon fra verneforskriften til traseen gjennom Myklebustdalen og Sørdalen, jf. brev 29. mai 2013.

Miljødirektoratet har i brev 16. april 2013 foreslått at et eventuelt trasevalg gjennom naturreservatet bør gjennomføres ved at hele eller deler av reservatet oppheves.

Departementet viser til at det som følge av konsesjonsvedtakets vilkår om at ny 420kV- kraftledning i hovedsak skal legges i traseen til tidligere 66kV-kraftledning gjennom naturreservatet, samt at det som følge av høyere master og vilkår om begrenset ryddebelte, kun vil skje begrenset hugst som følge av den nye kraftledningen. Som det fremgår av direktoratets tilrådning i saken er det først og fremst mellom mastepunkt 108 og 109 hvor det vil kunne bli hogst av større omfang, over en strekning på 100-150 meter. På deler av denne strekningen kan hugsten begrenses til toppkapping. Den samlede lengden på traseen gjennom reservatet er til sammenligning ca 2,3 km. En del av traseen for 66kV-ledningen gjennom reservatet, som i dag har vært snauhugget, vil som følge av de høyere mastene for 420k-ledningen kunne tilbakeføres til skog. En grenseendring der traseen for 420kV-ledningen tas ut av verneområdet vil medføre at relativt store deler av reservatet som har verneverdier eller som vil kunne få reetablert verneverdier vil avvernes. Departementet mener at dette ikke er ønskelig, og ønsker derfor ikke å iverksette en grenseendringsprosess.

Etter departementets oppfatning bør imidlertid forskriften avspeile at kraftledningen krysser gjennom naturreservatet. Dette bl.a. av hensyn til drift og vedlikehold, herunder tiltak ved akutte hendelser som krever arbeider på kraftledningen eksempelvis etter uvær. Endringen er også ønskelig for å nedfelle det formelle grunnlaget for bygging av kraftledningen gjennom naturreservatet i samsvar med Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak 21. desember 2011, i tillegg til den allerede innvilgede dispensasjonen 29. mai 2013. Når dispensasjonen ble gitt i 2013 var det for å sikre fremdriften til kraftledningen av hensyn til kraftsituasjonen i Midt-Norge, og det var ikke tid til å løse saken ved forskriftsendring. Etter departementets vurdering er bygging av ny kraftledning et nasjonalt tiltak av stor samfunnsmessig betydning. Med de avbøtende tiltak som ble satt som vilkår for gjennomføring av konsesjonsvedtaket, og på grunnlag av den omfattende, helhetlige vurderingen som ligger bak valg av trase mener departementet at det i den situasjonen man nå befinner seg i, fortsatt er riktig å tillate fremføring av linjen gjennom Sørdalen naturreservat, slik konsesjonsvedtaket forutsetter.

Endringene bør utformes slik at pkt V i verneforskriften får et nytt punkt 8 som lyder; [Reglane i kap IV er ikkje til hindar for] - ”8. Oppføring av ny 420-kV-kraftlinje gjennom Myklebustdalen i samsvar med Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak 21. desember 2011”. Det bør videre foreslås nødvendige bestemmelser i pkt V og VI om adgang til nødvendig vedlikehold mv. og motorferdsel i forbindelse med dette, i samsvar med de bestemmelser som ellers benyttes i naturreservater hvor det går kraftledninger.

Vi ber med dette om at Miljødirektoratet iverksetter en forskriftsendringsprosess i samsvar med saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og naturmangfoldloven, i tråd med ovennevnte. Det bes om at forslag til forskriftsendring legges frem for departementet innen
1. januar 2015.

 

Med hilsen

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øivind Dannevig
avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.