Evaluering av Statens pensjonskasse

Har tilknytningsformen som forvaltningsbedrift fungert etter hensikten?

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt om formålet med omdanning av Statens pensjonskasse (SPK) til forvaltningsbedrift er oppfylt, og om modellen som netto-budsjettert virksomhet har fungert som forutsatt og gitt økt effektivitet, handlefrihet og omstillingsevne.

På denne bakgrunn er det vurdert eventuelle behov for endringer i tilknytningsformen eller andre rammebetingelser, gitt dagens formål med SPK. Evalueringen beskriver SPKs formål, organisasjon, tjenester, resultater og ramme-betingelser i perioden 2001-2013, og vurderer om forvaltningsbedrift er en hensikts-messig tilknytningsform også fremover.

Evalueringen har vært av kvalitativ karakter, basert på dokumentstudier, statistikk og ca. 40 intervjuer med ledere og nøkkelmedarbeidere i og utenfor SPK. En viktig kilde har vært dokumenter som la premisser for omgjøringen til forvaltningsbedrift, styringsdokumenter og offentlige beskrivelser av ulike tilknytningsformer i staten.

En referansegruppe med medlemmer fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og SPK har bistått i arbeidet.