FNs menneskerettighetskomités anbefalinger til Norge

Alle land som er part til FNs menneskerettskonvensjon har påtatt seg å sende regelmessige rapporter til FN. Den rutinemessige rapporten fra Norge ble eksaminert i Menneskerettighetskomiteen 14. mars. Her finner du konklusjonene, og de norske kommentarene som er sendt til komiteen. (30.03.06)

FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter fastsetter at konvensjonspartene regelmessig rapporterer til FNs Menneskerettighetskomite om tiltak for å oppfylle sine konvensjonforpliktelser. Norges femte rapport ble eksaminert av Komiteen 14. mars då da en norsk delegasjon møtte Komiteen i New York. En foreløpig, uredigert versjon av Komiteens konklusjoner fra eksaminasjonen ("concluding observations") følger vedlagt. Nedenfor følger enkelte kommentarer til konklusjonene, som man fra norsk side har sendt til Komiteen.

Komiteens konklusjoner følger et mønster som er vanlig ved slike eksaminasjoner, nemlig en henvisning til positive aspekter, forhold den er bekymret for, samt anbefalinger.

Positive aspekter
Komiteen trekker frem en rekke positive aspekter, herunder at rapporten ble innsendt innen fristen og at den er fullstendig. Det vises også til at Norge generelt har en god gjennomføring av konvensjonen. Av spesielle spørsmål som fremheves, nevnes: Endringer i Straffeprosessloven for å redusere tiden brukt på etterforskning og avgjørelse av straffesaker, innføring av adgang til gjenopptakelse av saker etter avgjørelse av klagesaker i Komiteen, endringer i Likestillingsloven, samt handlingsplaner mot vold mot kvinner. Videre fremheves Norges raske respons på Komiteens uttalelse i KRL-saken, avtalen med Sametinget om konsultasjonsordning, vedtakelse av diskrimineringsloven. Komiteen har imidlertid misforstått når den viser til at Stortinget og frivillige organisasjoner deltok i utarbeidelsen av rapporten. De deltok ikke, men frivillige organisasjoner deltok i form av utarbeidelse av en skyggerapport som ble sendt til Komiteen.

Bekymring
Komiteen uttrykker bekymringer knyttet bla til følgende temaer: Opprettholdelsen av norske reservasjoner til konvensjonen, terrorismedefinisjonen i Straffelovens §147a, familievold, trafficking, kjønnslemlestelse, isolasjon av innsatte, lengden på varetekt, samt forhold for kvinnelige innsatte med spedbarn.

Anbefalinger
Komiteen gjentar en tidligere oppfordring til Norge om å oppheve Grunnlovens §2, annet ledd om at foreldre som er medlemmer i statskirken plikter å oppdra sine barn i samme tro. Her ble det vist til at denne bestemmelsen er foreslått endret i statskirkeutredningen. Komiteen ber også om at det iverksettes tiltak for å sikre at politiet ikke stopper folk på grunnlag av etnisk opprinnelse.

Komiteen ber om at Norges neste periodiske rapport innsendes innen oktober 2009, og at det der redegjøres for behandlingen av komiteens anbefalinger