Faktaark: Endringer i tomtefestelovens regler om innløsning

Med virkning fra 1. oktober 2009 ble tomtefesteloven § 37 endret. Etter tomtefesteloven § 37 første ledd første punktum skal vederlaget ved innløsning av tomt til bolig- eller fritidshus være 25 ganger årlig festeavgift etter regulering på innløsningstiden.

  • Med virkning fra 1. oktober 2009 ble tomtefesteloven § 37 endret, jf. lov 19. juni 2009 nr. 76.
  • Etter tomtefesteloven § 37 første ledd første punktum skal vederlaget ved innløsning av tomt til bolig- eller fritidshus være 25 ganger årlig festeavgift etter regulering på innløsningstiden. Tidligere fulgte det av § 37 første ledd første punktum at innløsningssummen skulle være 30 ganger oppregulert festeavgift.
  • Ved tidsbegrensede festeavtaler kan bortfesteren likevel, så lenge ikke annet er avtalt, kreve vederlaget satt til 40 prosent av tomteverdien på innløsningstidspunktet, fratrukket verdiøkningen som festeren har tilført tomten. Festeren har etter lovendringen ikke lenger en slik rett.
  • Ved forskrift 4. september 2009 nr. 1153 er det gitt overgangsregler. Endringene i tomtefesteloven § 37 gjelder der krav om innløsning blir fremmet på grunnlag av at innløsningstiden er inne eller festetiden er ute 1. oktober 2010 eller senere.

Bakgrunnen for lovendringen er Høyesteretts dom i den såkalte Sørheimsaken. Høyesterett kom til at den daværende 40-prosentregelen i tomtefesteloven § 37 første ledd annet punktum, der festeren kunne kreve innløsning til 40 prosent av tomteverdien, etter omstendighetene kunne føre til et resultat som er i strid med Grunnloven § 105 om retten til full erstatning ved ekspropriasjon.