Folkehelsemelding 2015

Invitasjon til innspillsseminar 17. september

Arrangører: KS og Helse- og omsorgsdepartementet

Tidspunkt: onsdag 17. september 2014, kl 10.00-15.00

Sted: Litteraturhuset

God helse er ikke bare fravær av sykdom. God helse er også å ha overskudd til å mestre hverdagens utfordringer. Folkehelsearbeid handler både om å fremme livskvalitet og trivsel og om å redusere risiko for sykdom.

Regjeringen ønsker en bredere satsing på folkehelse og vil derfor legge frem en ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015. Vi trenger innspill om hvordan vi kan forebygge bedre og jobbe for at psykisk helse skal bli like viktig som fysisk helse i arbeidet med folkehelse. Et folkehelseperspektiv på psykisk helse og trivsel innebærer at oppmerksomheten rettes mot forhold som påvirker helsen i befolkningen. Det gjør det nødvendig å se utover helsetjenesten og løfte fram betydning av forhold på tvers av samfunnsektorer.

Aktive eldre skal gis en tydeligere plass i folkehelsearbeidet. Flere eldre i arbeid er bra for den enkelte – for dem som selv ønsker det. Deltakelse i fellesskap, som arbeidslivet, gir tilhørighet og opplevelse av mestring. Vi trenger innspill til hvordan vi kan legge bedre til rette for at eldre kan stå lengre i arbeidslivet og i større grad delta i samfunnet.

Regjeringen mener det er behov for en ny og mer positiv vinkling på livsstilsarbeidet. Vi må legge vekt på positiv motivasjon i kombinasjon med tiltak som gjør det lettere for den enkelte å ta de sunne valgene. Hvordan kan vi kan gjøre det enklere og motivere folk til å ta bedre valg, slik at vi hindrer unødvendig sykdom?

Nasjonale tiltak, rammebetingelser og virkemidler er avgjørende, men det meste av folkehelsearbeidet skjer i kommunene. Det er derfor avgjørende med god lokal politisk forankring. Helse- og omsorgsdepartementet og KS arrangerer derfor dette seminaret i fellesskap. Folkehelsemeldingen skal legges frem før kommunevalget for å legge til rette for god samordning mellom nasjonal politikk og kommunale planprosesser.

Påmelding og program til innspillsseminaret (påmeldingsfrist 10. september)

Vi oppfordrer alle deltakerne til å levere skriftlige innspill i etterkant av seminaret på Helse- og omsorgsdepartementets nettside for meldingsarbeidet