Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører

Resultat: Ot.prp.nr. 71 (2004-2005)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/48- AMV

12.01.05

Gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven). Med forslaget tas det sikte på å gjennomføre europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 av 21. april 2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører i norsk rett. Vedlagt følger forordningen i uoffisiell oversettelse.

Samferdselsdepartementet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved en henvisningsbestemmelse i luftfartsloven. For øvrig foreslås enkelte mindre endringer i luftfartsloven.

Høringsinstansene bes uttale seg om sitt syn på forslaget til gjennomføringsbestemmelse. Det kan ikke foretas endringer i selve forordningen.

Det er i forordningen åpnet for at man for erstatningsansvaret for passasjerer kan ha et lavere minstenivå for forsikring, se nærmere om dette i høringsnotatet punkt 5.2. Samferdselsdepartementet foreslår at man ikke foretar en slik differensiering av forsikringsnivået for passasjerer, og ber om høringsinstansenes syn på dette.

Vi ber også om høringsinstansenes merknader til spørsmålet om sanksjon ved overtredelse av forordningen, samt forslaget til endring i forskrift av 6. juli 2004 nr. 1101 om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret.

Vi ber om høringsuttalelser innen 23. februar 2005.

Vi ber dessuten om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke står på høringslisten.

Med hilsen

Ottar Ostnes e.f.


Anne M Viken

Justisdepartementet

Utenriksdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Kommunal og regionaldepartementet

Forsvarsdepartementet

Samtlige fly og helikopterselskaper med lisens og/eller driftstillatelse

(I henhold til liste pr. 22. november 2004 på Luftfartstilsynets nettsider)

Finansnæringens Hovedorganisasjon, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo

Flyselskapenes Landsforening, Postboks 5474 Majorstua, 0305 Oslo

Norsk Flygerforbund, Oksenøystien 2, 1366 Lysaker

Norsk Aero Klubb (NAK), Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo

EAA, Fetveien 80, 2007 Kjeller

Norsk Allmennflygerforening (AOPA-Norway), Postboks 15, 1350 Lommedalen

Norsk Flyoperatør Forbund, Postboks 933, 6001 Ålesund

Gjensidige

Storebrand ASA

Nordea

NEMI, Postboks 1934, 0125 Oslo

Nova Consult AS, Postboks 63, 3101 Tønsberg

Sev. Dahl’s Assurance Kontor AS

Den Norske Reisebransjeforening

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorgan

Konkurransetilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Luftfartstilsynet, Postboks 8050 Dep, 0031 Oslo

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane, Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Avinor AS, Postboks 8124 Dep, 0032 Oslo

Skandinavisk Tilsynskontor, P.O. Box 304, 192 30 Sollentuna, Sverige

Statens Luftfartsvæsen, Luftfartshuset, P.O. Box 744, DK-2450 København, Danmark

Luftfartsstyrelsen S-601 73 Norrkøping, Sverige

Nordisk institutt for sjørett

Den norske Advokatforening

Adv. Finn Jacob Enger, Adv.firma MNA Kogstad, Lunde & Co., Pb. 1360 Vika, 0113 Oslo

Advokatene Midling, Nakken & Christensen v/adv. Dag Midling

Advokatfirma Stray Vyrje & Co.

Arntzen, Underland & Co ANS v/adv. Lars Holo