Forskrift om bygging og drift av taubaner og kabelbaner

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. mai 2002.

Forskrift om bygging og drift av taubaner og kabelbaner

FOR 2002-05-03 nr 446

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. mai 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger § 1 og § 1a, lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 1 og § 11 og lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a, jf. EØS-avtalens vedlegg II kap. XXIV nr. 1b (direktiv 2000/9/EF).

Se hele forskriften: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20020503-0446.html

VEDLEGG