Forskrift om endring i forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. februar 2001.

Forskrift om endring i forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste

FOR-1997-12-05-1259 Forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste

Fastsatt ved kgl.res. 5. desember 1997 nr. 1259 med hjemmel i lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon §§ 2-1, 2-3, 3-1, 3-3, 3-5, 3-6, 6-4, 7-1, 7-3, 8-1 og 8-2, jf EØS-avtalen vedlegg XI punkt 2, 3, 5b og 5c og vedlegg XIV punkt 13 (Rdir 90/387/EØF, Kdir 90/388/EØF, Rdir 92/44/EØF, Kdir 95/51/EF, Kdir 96/2/EF, Kdir 96/19/EF, Rdir 95/62/EF, Rdir 97/51/EF, Rdir 97/13/EF, Rdir 97/33/EF, Rdir 97/66/EF, Rdir 98/10/EF og Rdir 99/5/EF), endret ved vedtak av Samferdselsdepartementet 06.02.2001 jf kgl.res. 15. desember 1995 nr 1032 § 1.

Se hele forskriften: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19971205-1259.html


Vedlegg: EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2887/2000 av 18. desember 2000 om atskilt tilgang til aksesslinjen

VEDLEGG

NOR/300R2887.00T
OJ L 336/00, p. 4-8

Regulation (EC) No 2887/2000 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on unbundled access to the local loop

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2887/2000

av 18. desember 2000

om atskilt tilgang til aksesslinjen

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité 1<span style='mso-tab-count: 1'> </span>Uttalelse avgitt 19. oktober 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT).,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251 2<span style='mso-tab-count:1'> </span>Europaparlamentsuttalelse av 26. oktober 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT), og rådsbeslutning av 5. desember 2000. og

ut fra følgende betraktninger:

 1. På Det europeiske råds ekstraordinære møte i Lisboa 23.-24. mars 2000 ble det konkludert med at dersom Europa skal kunne dra full nytte av det potensialet for vekst og skaping av arbeidsplasser som ligger i den kunnskapsbaserte digitale økonomien, må næringslivet og borgerne ha tilgang til en rimelig kommunikasjonsinfrastruktur i verdensklasse og et bredt spekter av tjenester. Medlemsstatene og Kommisjonen oppfordres til å arbeide sammen om å innføre større konkurranse med hensyn til lokale aksessnett innen utgangen av 2000, og gi atskilt tilgang til aksesslinjer for å medvirke til at prisene på bruken av Internett kan reduseres vesentlig. På sitt møte 20. juni 2000 i Feira godkjente Det europeiske råd den foreslåtte handlingsplanen «e-Europa», der atskilt tilgang til aksesslinjen er satt opp som en kortsiktig prioritering.
 2. Atskilt tilgang til aksesslinjen bør utfylle de eksisterende bestemmelsene i fellesskapsretten som sikrer alle borgere i Den europeiske union rimelig tilgang til en universell tjeneste ved å styrke konkurransen, sikre økonomisk effektivitet og tilby brukerne flest mulig fordeler.
 3. «Aksesslinjen» er det fysiske metalliske symmetriske parkabelsambandet i det offentlige fasttelefonnettet som knytter nett-termineringspunktet i abonnentens lokaler til hovedkoplingen eller et tilsvarende anlegg. Det framgår av Kommisjonens femte rapport om gjennomføring av regelverket på teleområdet at det lokale aksessnettet fremdeles er et av de minst konkurransepregede områdene innenfor det liberaliserte telekommunikasjonsmarkedet. Nye operatører har ikke en utbygd alternativ nettinfrastruktur, og kan ikke ved bruk av tradisjonell teknologi oppnå de stordriftsfordelene og den dekning som meldte operatører med en sterk markedsstilling på markedet for det offentlige fasttelefonnettet har. Dette kommer av at disse operatørene i relativt lang tid har bygd opp sin lokale infrastruktur med metallkabler under beskyttelse av eneretter og kunnet finansiere investeringskostnadene ved hjelp av monopolinntekter.
 4. I europaparlamentsresolusjon av 13. juni 2000 om kommisjonsmeldingen om ny gjennomgåelse for 1999 av rammeregelverket for kommunikasjon understrekes det at det er viktig å gi sektoren en mulighet til å bygge opp infrastruktur som fremmer utviklingen av elektronisk kommunikasjon og e-handel, og å innføre et regelverk som er i stand til å understøtte denne veksten. Parlamentet fastslår at det for tiden først og fremst er metallinfrastrukturen til dominerende operatører som berøres av atskilt tilgang til aksesslinjene, og at investeringer i alternativ infrastruktur må kunne garantere en rimelig avkastning, da dette kan lette utviklingen av slik infrastruktur i de områdene der den fremdeles er svakt utbygd.
 5. Nye aksesslinjer med optiske fibrer med høy kapasitet direkte til storbrukere utgjør et eget marked som er under utvikling på konkurransemessige vilkår og med nye investeringer. Denne forordning omhandler derfor tilgang til metalliske aksesslinjer uten at det berører nasjonale forpliktelser med hensyn til andre typer tilgang til lokal infrastruktur.
 6. Det vil ikke være økonomisk lønnsomt innenfor et rimelig tidsperspektiv for nye operatører å anlegge en infrastruktur som er helt parallell til de etablerte operatørenes lokale metalliske infrastruktur. Alternativ infrastruktur som kabelfjernsyn, satellitt og radiobaserte aksesslinjer har foreløpig generelt sett ikke samme funksjonalitet og er ikke like godt utbygd, selv om situasjonen kan variere fra medlemsstat til medlemsstat.
 7. Ved atskilt tilgang til aksesslinjen er det mulig for nye operatører å konkurrere med meldte operatører om å tilby dataoverføring med høy bithastighet for fast Internett-tilgang, multimediebruk basert på digital abonnentlinjeteknologi (DSL-teknologi) og taletelefonitjenester. En rimelig anmodning om atskilt tilgang forutsetter at slik tilgang er nødvendig for at den tilgangsberettigede skal kunne tilby tjenester, og at avslag på anmodningen vil kunne hindre, begrense eller vri konkurransen innenfor denne sektoren.
 8. Denne forordning pålegger bare de operatører som de nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til de relevante fellesskapsbestemmelser har meddelt har en sterk markedsstilling på markedet for offentlige fasttelefonnett (heretter kalt «meldte operatører») å tilby atskilt tilgang til metalliske aksesslinjer. Medlemsstatene har allerede meddelt Kommisjonen navnene på de operatørene på markedet for offentlige fasttelefonnett som har en sterk markedsstilling i henhold til vedlegg I del 1 til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF av 30. juni 1997 om samtrafikk på telekommunikasjonsområdet med henblikk på å sikre universelle tjenester og samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om tilgang til åpne telenett (ONP) 3<span style='mso-tab-count:1'> </span>EFT L 199 av 26.7.1997, s. 32. Direktivet endret ved direktiv 98/61/EF (EFT L 268 av 3.10.1998, s. 37). og europaparlaments- og rådsdirektiv 98/10/EF av 26. februar 1998 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) for taletelefoni og om opprettelse av en universell tjeneste på telekommunikasjonsområdet under konkurranseforhold 4<span style='mso-tab-count:1'> </span>EFT L 101 av 1.4.1998, s. 24..
 9. En meldt operatør kan ikke pålegges å tilby tilgangstyper han ikke har adgang til å levere, for eksempel dersom det å etterkomme en anmodning kan føre til at en uavhengig tredjemanns rettigheter krenkes. Forpliktelsen til å tilby atskilt tilgang til aksesslinjen innebærer ikke at meldte operatører må bygge opp helt ny lokal nettinfrastruktur bare for oppfylle de tilgangsberettigedes krav.
 10. Selv om markedsmessige forhandlinger er å foretrekke for å komme fram til enighet om tekniske og prismessige spørsmål som gjelder tilgang til aksesslinjen, viser erfaringene at det i de fleste tilfeller er nødvendig at reguleringsmyndighetene griper inn på grunn av den manglende balansen mellom forhandlingsstyrken til den nye operatøren og den meldte operatøren, og på grunn av mangelen på andre alternativer. I visse tilfeller kan de nasjonale reguleringsmyndighetene i samsvar med Fellesskapets regelverk gripe inn på eget initiativ for å sikre rettferdig konkurranse, økonomisk effektivitet og flest mulig fordeler for sluttbrukerne. Dersom den meldte operatøren ikke overholder fristene, bør den tilgangsberettigede ha rett til erstatning.
 11. Med hensyn til aksesslinjen og tilhørende ressurser må reglene for beregning av kostnader og priser være oversiktlige, innebære likebehandling og være objektive for å sikre rettferdige vilkår. Reglene for prisfastsettelse bør sikre at den operatør som tilbyr tilgang til aksesslinjen, får dekket sine relevante kostnader og oppnår en rimelig fortjeneste med sikte på å sikre en langsiktig utbygging og modernisering av den lokale aksessinfrastrukturen. Reglene for prisfastsettelse for aksesslinjen bør fremme en rettferdig og bærekraftig konkurranse, samtidig som det tas hensyn til behovet for å investere i alternativ infrastruktur og sikre at det ikke forekommer noen form for konkurransevridning, særlig at det ikke blir noe press på fortjenestemarginene mellom engrosprisene og prisene til sluttbrukerne av den meldte operatørens tjenester. I denne forbindelse er det viktig å rådspørre konkurransemyndighetene.
 12. Meldte operatører bør gi tredjemann informasjon og tilby atskilt tilgang til aksesslinjen på samme vilkår og med samme kvalitet som dem som tilbys egne tjenester eller assosierte foretak. For dette formål bør meldte operatører, under de nasjonale reguleringsmyndigheters kontroll, offentliggjøre et passende standardtilbud om atskilt tilgang til aksesslinjen innen kort tid og helst på Internett, for å skape vilkår for et oversiktlig marked med likebehandling.
 13. I sin rekommandasjon 2000/417/EF av 25. mai 2000 om åtskild tilgang til aksesslinja: skaping av eit konkurransedyktig og fullstendig utval av elektroniske kommunikasjonstenester, medrekna breibandsmultimedietenester og høgfartsinternett 5<span style='mso-tab-count:1'> </span>EFT L 156 av 29.6.2000, s. 44. og i sin melding av 26. april 2000 6<span style='mso-tab-count:1'> </span>EFT C 272 av 23.9.2000, s. 55. har Kommisjonen gitt detaljerte retningslinjer til hjelp for de nasjonale reguleringsmyndigheter i arbeidet med en rettferdig regulering av de forskjellige typene atskilt tilgang til aksesslinjer.
 14. I samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5 kan målet om å fastlegge harmoniserte rammevilkår for atskilt tilgang til aksesslinjen for å tillate levering på konkurransemessige vilkår av en rimelig kommunikasjonsinfrastruktur i verdensklasse og et bredt spekter av tjenester til alle foretak og borgere i Fellesskapet, ikke nås av medlemsstatene på en sikker og harmonisert måte innen rimelig tid, og kan derfor bedre nås på fellesskapsplan. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går ikke bestemmelsene i denne forordning lenger enn det som er nødvendig for å nå dette mål. De berører ikke nasjonale bestemmelser som er i samsvar med fellesskapsretten og som fastsetter mer detaljerte tiltak, f.eks. bestemmelser om virtuell samlokalisering.
 15. Denne forordning utfyller regelverket for telekommunikasjon, særlig direktiv 97/33/EF og 98/10/EF. Det nye rammeregelverket for elektronisk kommunikasjon bør inneholde passende bestemmelser til erstatning for denne forordning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Omfang og virkeområde

 1. Denne forordning har som mål å styrke konkurransen og stimulere til teknologisk nyskaping på markedet for lokal tilgang ved å fastlegge harmoniserte vilkår for atskilt tilgang til aksesslinjen med sikte på å fremme levering av et bredt spekter av elektroniske kommunikasjonstjenester på konkurransemessige vilkår.
 2. Denne forordning får anvendelse på atskilt tilgang til de meldte operatørers aksesslinjer og tilhørende ressurser som definert i artikkel 2 bokstav a).
 3. Denne forordning berører ikke de meldte operatørers plikt til i samsvar med fellesskapsbestemmelsene å overholde prinsippet om likebehandling ved bruk av det offentlige fasttelefonnettet slik at tredjemann tilbys de samme tilgangs- og overføringstjenester med høy hastighet som de som tilbys egne tjenester eller assosierte foretak.
 4. Denne forordning berører ikke medlemsstatenes rett til i samsvar med fellesskapsretten å opprettholde eller innføre tiltak som inneholder mer detaljerte bestemmelser enn dem som finnes i denne forordning og/eller som ikke kommer inn under denne forordnings virkeområde, bl.a. med hensyn til andre typer tilgang til lokal infrastruktur.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

 1. «meldt operatør» en operatør av offentlige fasttelefonnett som de nasjonale reguleringsmyndigheter har meddelt har en sterk markedsstilling når det gjelder å tilby tilgang til offentlige fasttelefonnett- og tjenester i henhold til vedlegg I del 1 til direktiv 97/33/EF eller direktiv 98/10/EF,
 2. «tilgangsberettiget» en tredjemann som er behørig godkjent i samsvar med direktiv 97/13/EF 7<span style='mso-tab-count:1'> </span>Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/13/EF av 10. april 1997 om en felles ramme for generelle tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester (EFT L 117 av 7.5.1997, s. 15)., eller som i henhold til nasjonal lovgivning har rett til å tilby telekommunikasjonstjenester, og oppfyller vilkårene for å få atskilt tilgang til aksesslinjen,
 3. «aksesslinje» det fysiske metalliske symmetriske parkabelsambandet som knytter nett-termineringspunktet i abonnentens lokaler til hovedkoplingen eller tilsvarende anlegg i det offentlige fasttelefonnettet,
 4. «delaksesslinje» en del av en aksesslinje som forbinder nett-termineringspunktet i abonnentens lokaler med et konsentrasjonspunkt eller et nærmere angitt mellomliggende tilknytningspunkt i det offentlige fasttelefonnettet,
 5. «atskilt tilgang til aksesslinjen» full tilgang og delt tilgang til aksesslinjen; dette innebærer ingen endringer med hensyn til eiendomsretten til aksesslinjen,
 6. «full tilgang til aksesslinjen» den tilgangsberettigedes tilgang til den meldte operatørs aksesslinje eller delaksesslinje som muliggjør bruk av hele frekvensspekteret i det metalliske symmetriske kabelparet,
 7. «delt tilgang til aksesslinjen» den tilgangsberettigedes tilgang til den meldte operatørs aksesslinje eller delaksesslinje som muliggjør bruk av det frekvensspekteret som ikke omfatter talefrekvenser i det metalliske symmetriske kabelparet. Den meldte operatøren bruker fortsatt aksesslinjen til å tilby telefontjenester til offentligheten,
 8. «samlokalisering» å stille til rådighet den plass og de tekniske ressurser som er nødvendige for å huse og tilkople en tilgangsberettigets utstyr på rimelige vilkår, som nevnt i avsnitt B i vedlegget,
 9. «tilhørende ressurser» ressurser knyttet til atskilt tilgang til aksesslinjen, særlig samlokalisering, kabeltilkopling og relevante informasjonsteknologisystemer som en tilgangsberettiget må ha tilgang til for å kunne tilby tjenester på et konkurransemessig og rettferdig grunnlag.

Artikkel 3

Tilbud om atskilt tilgang

 1. Meldte operatører skal fra 31. desember 2000 offentliggjøre og holde à jour et standardtilbud om atskilt tilgang til sine lokale aksesslinjer og tilhørende ressurser, som skal omfatte minst de delene som er oppført i vedlegget. Tilbudet må gi en tilgang som er tilstrekkelig atskilt til at den tilgangsberettigede ikke skal måtte betale for nettdeler eller ressurser som ikke er nødvendige for at han skal kunne tilby sine tjenester, og skal inneholde en beskrivelse av enkeltdelene i tilbudet og av de tilknyttede vilkår og priser.
 2. Meldte operatører skal fra 31. desember 2000 etterkomme rimelige anmodninger fra tilgangsberettigede om atskilt tilgang til aksesslinjer og tilhørende ressurser, på vilkår som er oversiktlige og rettferdige og innebærer likebehandling. Anmodninger kan avslås bare på grunnlag av objektive kriterier knyttet til teknisk gjennomførbarhet eller behovet for å bevare nettets integritet. Dersom anmodningen om tilgang avslås, kan den skadelidte part få saken behandlet etter framgangsmåten for tvisteløsning omhandlet i artikkel 4 nr. 5. Meldte operatører skal tilby tilgangsberettigede de samme ressurser som de som tilbys egne tjenester eller assosierte foretak, på samme vilkår og innenfor de samme tidsfrister.
 3. Med forbehold for artikkel 4 nr. 4 skal meldte operatørers priser for atskilt tilgang til aksesslinjen og tilhørende ressurser fastsettes på grunnlag av kostnadsorientering.

Artikkel 4

Den nasjonale reguleringsmyndighets tilsyn

 1. Den nasjonale reguleringsmyndighet skal sikre at prisfastsettelsen for atskilt tilgang til aksesslinjen fremmer en rettferdig og bærekraftig konkurranse.
 2. Den nasjonale reguleringsmyndighet skal ha myndighet til å
  1. kreve endringer i standardtilbudet om atskilt tilgang til aksesslinjer og tilhørende ressurser, herunder priser, når slike endringer er berettiget, og
  2. kreve at meldte operatører framlegger informasjon som er relevant for gjennomføringen av denne forordning.
 3. Den nasjonale reguleringsmyndighet kan, dersom det er berettiget, gripe inn på eget initiativ for å sikre likebehandling, rettferdig konkurranse, økonomisk effektivitet og flest mulig fordeler for brukerne.
 4. Når den nasjonale reguleringsmyndighet finner at det er tilstrekkelig konkurranse på markedet for lokal tilgang, skal den frita meldte operatører for plikten til å fastsette priser på grunnlag av kostnadsorientering som fastsatt i artikkel 3 nr. 3.
 5. Tvister mellom foretak om spørsmål omfattet av denne forordning skal behandles etter den nasjonale framgangsmåten for tvisteløsing fastsatt i samsvar med direktiv 97/33/EF, og behandlingen skal være rask, rettferdig og oversiktlig.

Artikkel 5

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2000.

For Europaparlamentet

For Rådet

N. FONTAINE
President

D. VOYNET
Formann

VEDLEGG

VEDLEGG

LISTE OVER MINSTEKRAV TIL DE DELER SOM SKAL VÆRE MED I STANDARDTILBUDET OM ATSKILT TILGANG TIL AKSESSLINJEN, OG SOM SKAL OFFENTLIGGJØRES AV MELDTE OPERATØRER

A. Vilkår for atskilt tilgang til aksesslinjen

 1. Nettdeler som det tilbys tilgang til, herunder særlig:
  1. tilgang til aksesslinjer,
  2. tilgang til det frekvensspekteret som ikke omfatter talefrekvenser i en aksesslinje ved delt tilgang til aksesslinjen.
 2. Opplysninger om plasseringen av de fysiske tilgangsstedene 8<span style='mso-tab-count:1'> </span>Disse opplysningene kan være begrenset til de berørte parter av hensyn til den offentlige sikkerhet., tilgjengelighet av aksesslinjer i bestemte deler av aksessnettet.
 3. Tekniske vilkår knyttet til tilgang til og bruk av aksesslinjer, herunder tekniske egenskaper ved det metalliske symmetriske kabelparet i aksesslinjen.
 4. Framgangsmåter for bestilling og levering, bruksbegrensninger.

B. Samlokaliseringstjenester

 1. Opplysninger om den meldte operatørens relevante steder 1>.
 2. Samlokaliseringsmuligheter på stedene angitt under nr. 1 (herunder fysisk samlokalisering og eventuelt fjernsamlokalisering og virtuell samlokalisering).
 3. Egenskaper ved utstyret: eventuelle begrensninger med hensyn til utstyr som kan samlokaliseres.
 4. Sikkerhetsspørsmål: tiltak de meldte operatører har iverksatt for å garantere sikkerheten på sine steder.
 5. Adgangsvilkår for konkurrerende operatørers personale.
 6. Sikkerhetsstandarder.
 7. Regler for tildeling av samlokaliseringsplass dersom den er begrenset.
 8. Vilkår for tilgangsberettigede med hensyn til inspeksjon av steder der fysisk samlokalisering er mulig, eller av steder der samlokalisering er forkastet på grunn av manglende kapasitet.

C. Informasjonssystemer

Vilkår for tilgang til den meldte operatørs driftsstøttessystemer, informasjonssystemer eller databaser for innhenting av opplysninger før bestilling og for levering, bestilling, vedlikehold, reparasjonshenvendelser og fakturering.

D. Leveringsvilkår

 1. Svarfrister for spørsmål om levering av tjenester og ressurser; serviceavtaler, feilretting, framgangsmåter for å gå tilbake til normalt servicenivå og parametrer for tjenestenes kvalitet.
 2. Standard avtalevilkår, herunder eventuell erstatning for manglende overholdelse av frister.
 3. Priser eller regler for fastsettelse av priser for hver av de ovenfor nevnte tjenester, funksjoner og ressurser.