Forskrift om endringer i Utlendingsforskriften (Kontroll med reisende mellom Svalbard og fastlandet)

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 9. desember 2010 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 6 og § 127, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

I

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-15 skal lyde:

§ 1-15. Kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard

Bestemmelsene om inn- og utreise i lovens kapittel 2 og forskriftens kapittel 2 til 4 gjøres gjeldende for alle reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard. For norske borgere vil pass eller nasjonalt ID-kort være gyldig reisedokument.

Frem til nasjonalt ID-kort innføres i Norge, godkjennes som reisedokument for norske borgere også følgende dokumenter utstedt i Norge, og som minst inneholder navn, bilde og fødselsdato:
a)   førerkort utstedt etter 1998,
b)    bankkort, eller
c)    Forsvarsdepartementets Identitetskort (FD-ID).
Barn trenger ikke forevise godkjent reisedokument dersom barnet identifiseres av en voksen som følger barnet til flyet eller som reiser sammen med barnet.

For utenlandske reisende med turistskip (cruiseskip) eller luftfartøy, som etter opphold i annen del av riket reiser til Svalbard og senere vender tilbake derfra, kan Utlendingsdirektoratet etter søknad fra vedkommende selskap gjøre unntak fra bestemmelsen i første ledd første punktum.

§ 20-19 oppheves.

II

Endringen trer i kraft 1. februar 2011.

Til toppen