Forslag om avvikling av postens enerett fra 1. januar 2007

Resultat: St.prp.nr. 34 (2004-2005)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 04.08.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
04/1010-JIE

Dato

04.05.2004

Forslag om avvikling av postens enerett fra 1. januar 2007

Innledning

Samferdselsdepartementet ønsker med dette høringsinstansenes merknader til et forslag om å avvikle Posten Norge AS’ (Postens) enerett fra 1. januar 2007.

Forslaget bygger bl.a. på vurderinger og anbefalinger fra en interdepartemental arbeidsgruppe nedsatt i november 2003. En trykt versjon av arbeidsgruppens rapport følger vedlagt. Rapporten er også tilgjengelig i elektronisk versjon på departementets hjemmeside: http://odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/hoeringssaker.

På bakgrunn av denne rapporten og høringsinstansenes uttalelser, tar Samferdselsdepartementet sikte på å fremme en stortingsproposisjon om saken høsten 2004.

Bakgrunn for forslaget

Samferdselsdepartementet fremmet i Ot.prp. nr. 41 (2002-2003) forslag om gradvis innskrenkning av enerettsområdet til Posten. Dette ble vedtatt i Stortinget i juni 2003 i samsvar med lovforslaget. Lovendringen innebar en ytterligere åpning av postmarkedet, uten at det ble satt en dato for når eneretten skulle avvikles. Frem til 31. desember 2005 er Postens enerett avgrenset til adressert brevpost med vekt inntil 100 gram og med pris inntil tre ganger grunntaksten for et brev i første vektklasse. Fra 1. januar 2006 er vekt- og prisgrensen 50 gram og to og en halv ganger grunntaksten. Markedet for utgående grensekryssende post ble åpnet fullt ut for konkurranse fra 1. juli 2003.

Lovendringen gjennomførte direktiv 2002/39/EF om ytterligere åpning for konkurranse på markedet for posttjenester i Fellesskapet, vedtatt i EU 10. juni 2002. Dette var et endringsdirektiv til direktiv 97/67/EF om felles regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet (postdirektivet).

Ved høringen av lovforslaget ble det fra flere høringsinstanser gitt uttrykk for at avviklingen av eneretten burde forseres i forhold til hva som følger av endringsdirektivet og at det burde settes en endelig sluttdato for Postens enerett. Samferdselsdepartementets tilsvar var at konsekvensene av dette burde utredes nærmere. Departementet satte på denne bakgrunn i verk en større utredning av konsekvensene av en forsert åpning av postmarkedet. Som en del av utredningen, ble konsulentselskapet London Economics sommeren 2003 valgt til å foreta en ekstern utredning. London Economics leverte sin rapport i desember 2003. Rapporten har fungert som underlagsdokument for det videre utredningsarbeidet.

Den 26. november 2003 ble det nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere saken. Arbeidsgruppen har vært ledet av Samferdselsdepartementet. I tillegg har Barne- og familiedepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet vært medlemmer av gruppen. Arbeidsgruppens hovedkonklusjoner er:

  • Økt konkurranse vil gi bedre og mer varierte tjenester til lavere pris, noe som ikke minst vil komme næringsliv og større brukere til gode
  • Eneretten kan avvikles uten at dagens krav til postservice og kvalitet endres
  • Enhetsporto bør videreføres for enkeltsendinger
  • Det bør snarest fastsettes en dato for avvikling av eneretten
  • Det bør avsettes ett og et halvt til to år for utvikling og vedtakelse av lov og forskrifter
  • Maksimalprisordning bør vurderes innført for enkelte av Postens produkter
  • Det er skalafordeler i deler av postproduksjonen
  • Virkemidler for å fremme konkurranse, herunder tilgang til Postens nett, må utredes

For spredt bebygde områder og Svalbard vil Posten mest sannsynlig opprettholde sin sterke stilling. Arbeidsgruppen mener eneretten kan avvikles uten at kravene til et godt og likeverdig tilbud endres. For å sikre brukernes interesser, bør enhetsporto videreføres for enkeltbrev (typisk brev som legges i innsamlingspostkasser) og maksimalpriser for noen av Postens tjenester bør vurderes innført. I snitt brukes 0,07 % av husholdningenes inntekt på posttjenester, det vil si ca. kr 400 pr. år for en gjennomsnittshusholdning. Tilsvarende brukes 1,9 % av inntektene på teletjenester.

Når det gjelder konsekvenser for Posten, viser arbeidsgruppen til at eneretten vil bli vesentlig utfordret de nærmeste årene av alternativer til brevpost og forventet volumnedgang. Disse forhold utgjør en like stor utfordring for Posten som avvikling av eneretten.

Kostnadene knyttet til etablering i postsektoren i relativt små. Skalafordelene antas primært å knytte seg til lokal postutlevering, og er mindre enn på andre samferdselssektorer, som telesektoren.

Sverige og Finland avskaffet eneretten allerede i 1994. De land som nå forserer liberaliseringen i forhold til EU - Storbritannia, Nederland og Tyskland - har valgt en avvikling med sluttdato i 2007/2008. Den videre innskrenkning av enerettsområdet til Posten etter 1. januar 2006, bør knytte seg til å sette en dato for når postmarkedet skal åpnes fullt ut for konkurranse. Flere mellomsteg vil medføre administrative kostnader, uten at fordelene for brukerne vil bli vesentlig økt.

Av hensynet til forutsigbarhet for brukerne, Posten og andre berørte parter, bør det så tidlig som mulig fastsettes en dato for avvikling av eneretten. Før eneretten blir avviklet, vil det være behov for en revisjon av postlovgivningen. For å utvikle et regelverk som fremmer konkurranse og ivaretar forbrukernes interesser, er det behov for ett og et halvt til to år. Hvis det norske markedet åpnes opp i 2007/2008, vil man kunne dra nyttige erfaringer fra regelverksarbeid i øvrige europeiske land. Dette gjelder først og fremst erfaringer fra Sverige og Finland, samt Storbritannia, Tyskland og Nederland.

Hensynet til resiprositet (gjensidighet) er lagt vekt på i Tyskland og Nederland ved at avviklingen av eneretten er gjort betinget av at andre lands hjemmemarkeder åpnes tilsvarende. Arbeidsgruppen mener at dette hensynet ikke er tungtveiende for den norske vurderingen. For arbeidsgruppen er det sentralt å sikre at avvikling av Postens enerett følges av reell konkurranse om postkundene.

Nærmere om forslaget om avvikling av enerett fra 1. januar 2007

Økt konkurranse på postmarkedet vil trolig komme det store flertall av brukere til gode. Samtidig vil Samferdselsdepartementet legge som premiss for videre åpning av postmarkedet at de landsdekkende tjenestene videreføres på dagens nivå. Dette innebærer blant annet en videreføring av krav om ombæring av post seks dager i uka, landsdekkende nett av banktjenester og plikt til å levere pakker inntil 20 kilo. Staten vil fremdeles (gjennom ordningen med statlig kjøp), kjøpe tjenester hvor dette er nødvendig for å sikre et godt tjenestetilbud. Enhetsporto vil bli videreført for enkeltsendinger (typisk brev som legges i innsamlingspostkasser).

Selv for tjenester som ikke blir omfattet av krav om enhetsporto, antar Samferdselsdepartementet at prisforskjellene ikke blir markante. Et system med enhetstakster er administrativt enkelt og kostnadsbesparende. Fordelen med enhetstakster gjør seg særlig gjeldende for de lave vektklasser (for eksempel 0-20 gram), altså de vektklasser som nå foreslås åpnet for andre aktører, på grunn av at det for de lave vektklasser ikke koster særlig mye mer å sende brev over lengre avstander. Selv tyngre sendinger utenfor eneretten, som for eksempel Norgespakken, tilbyr Posten i stor grad til enhetspriser. Dette er tjenester utenfor eneretten som ikke er omfattet av krav om enhetsporto.

Økt konkurranse om postkundene vil kunne gi mulighet for lokale nisjeaktører, som konkurrerer på lavere pris eller bedre service innenfor et begrenset geografisk område. Dette skyldes at oppstart og drift av postvirksomhet ikke nødvendiggjør store ressurser, i motsetning til på telesektoren og jernbanesektoren. Andelen faste kostnader (biler, sorteringsmaskiner m.v.) er lave i forhold til de variable kostnadene (typisk arbeidskraft). Postvirksomhet kan også bli etablert i sammen med annen bud/utleveringsvirksomhet. Det kan tenkes at økt konkurranse på denne måten kan bidra til å sikre næringsgrunnlaget for annen næringsvirksomhet, jf. positive distriktsmessige virkninger etter Postens etablering av ”Post i Butikk” i dagligvarebutikker m.m.

Den interdepartementale arbeidsgruppen har pekt på at det må avsettes tilstrekkelig tid for utvikling og vedtak av nytt regelverk for å sikre at økt markedsåpning kommer postkundene til gode. Disse forhold og vurderinger av postmarkedet ellers i Europa ligger til grunn for at Samferdselsdepartementet anbefaler at det settes en dato for endelig avvikling av Postens enerett, og at datoen settes til 1. januar 2007.

Høringsfrist m.m.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslaget om en avvikling av Postens enerett, samt til vurderingene og anbefalingene fra den interdepartementale arbeidsgruppen. Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 4. august 2004. Det bes om at høringsuttalelser, om mulig, sendes elektronisk til postmottak@sd.dep.no.

Med hilsen

Eva Hildrum e.f.


Jon Inge Engesmo

Akademikerene

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Box Delivery

Budbilforeningen

Cargo International AS

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Fagpresses Forening

DHL International AS

Distribusjonssentralen AS

Fagforbundet

Fellestransport AS

Finansdepartementet

Flyselskapenes Landsforening

Forbruker-Kontakt AS

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen Norsk Ukepresse

Forsvarsdepartementet

Fylkeskommunene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Havne- og terminaloperatørenes landsforening

Helsedepartementet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Landslaget for Lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Linjegods AS

LokalPosten

Longyearbyen lokalstyre

Mediapost

Mediebedriftenes Landsforening

NAVO

Nor-Cargo Holding ASA

Norges Markedsføringsforbund

Norges Taxiforbund

Norpost

Norsk Direkte Markedsføringsforening

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Norsk Postordreforening

Norsk Presseforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Post- og teletilsynet

Posten Norge AS

Sosialdepartementet

Statens forvaltningstjeneste

TNT Norge AS

TollpostGlobe AS

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

UPS United Parcel Service Norway AS

Utenriksdepartementet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Til toppen