Frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer

Organisasjonenes kontakt med studieforbund og utdanningssystemet. Rapport 2010:7

Det frivillige lokale organisasjonslivet spiller en sentral rolle for mange enkeltpersoner så vel som for lokalsamfunn og samfunnet mer overordnet. Enkeltpersoner som deltar i frivillige organisasjoner og foreninger gjør det ut fra et ønske om for eksempel å oppleve glede, fellesskap, fysisk og mental trivsel eller kunnskapstilegnelse.

Rapporten "Frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer" (PDF-format)Forfatter Signe Bock Segaard

For samfunnet på lokalt plan og som helhet opptrer organisasjoner og foreninger som en sentral demokratisk institusjon gjennom både å være en «skole i demokrati», en arena for sosial integrasjon og en representant for ulike interesser og befolkningsgrupper. Et perspektiv i den forbindelse er organisasjoner som læringsarena. Organisasjoner og foreninger fungerer som møteplasser der informasjon og kunnskap av ulik art overføres og utveksles mellom deltagerne. Opplæringsoppgaven blir i noen organisasjoner og foreninger ivaretatt gjennom samarbeid med andre aktører, deriblant studieforbund, skole og SFO, mens andre satser på egne krefter. I dette legger også muligheten for samarbeid om praktiske forhold knyttet til bruk av lokaler og fysiske møteplasser.

Utgangspunktet for denne rapporten er følgende fire hovedspørsmål:

  • Driver frivillige lokale organisasjoner opplæring i egen virksomhet? 
  • Brukes studieforbundene i opplæringen i organisasjonene? 
  • Har organisasjonene noen form for kontakt med utdanningssystemet, f.eks. i form av ulike former for samarbeidsprosjekter i skolen eller med SFO? 
  • Gjør organisasjonene bruk av skolelokaler i sitt arbeid?

De fire hovedspørsmålene danner til sammen en tilnærming til frivillige organisasjoner som læringsarena som omfatter et voksenperspektiv så vel som et barn- og ungeperspektiv. Mens utdanningssystemet og særlig skole/SFO primært er rettet mot barn og unge, er studieforbund i sin virksomhet rettet mot  voksenopplæring.