GI-02/2010 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-8 femte ledd – Unntak fra ettårsfristen når referansepersonen har fått tillatelse etter utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO 

 

 

 

Nr.                                      Vår ref                                           Dato
GI-02/2010                          201001088-/CEF                             09.02.2010

 

GI-02/2010 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-8 femte ledd – Unntak fra ettårsfristen når referansepersonen har fått tillatelse etter utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd

Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet har anledning til å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om generelle spørsmål vedrørende lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Departementet gir med dette instruks om tolkning av forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 10-8 femte ledd.

Forskriftens § 10-8 stiller krav om framtidig inntekt i saker om familieinnvandring. I bestemmelsens fjerde ledd er det gjort unntak fra kravet for visse grupper, blant annet for referansepersoner som har fått opphold i Norge på grunnlag av beskyttelse, jf. bokstav a til c. I femte ledd fastsettes det at det er et vilkår for å få unntak fra underholdskravet etter § 10-8 fjerde ledd bokstav a til c (gjenforening med ektefelle som er flyktning, har fått kollektiv beskyttelse eller har fått opphold som offer for menneskehandel), at søknaden er fremmet innen ett år etter at referansepersonen fikk oppholdstillatelse, ”med mindre søkeren har vært forhindret fra å fremme søknad på et tidligere tidspunkt på grunn av forhold som ligger utenfor søkerens kontroll”.

Departementet instruerer med dette om at det skal gjøres unntak fra ettårskravet etter denne bestemmelsen når grunnen til at søknad ikke er fremmet på et tidligere tidspunkt, er at partene ikke oppfylte underholdskravet som ble stilt etter utlendingsloven 1988. Tolkningen vil få betydning i saker hvor referansepersonen fikk oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd fordi det forelå et vern mot utsendelse etter utlendingsforskriften § 15 første ledd.

Bakgrunn
Etter utlendingsloven 1988, jf. utlendingsforskriften 1990, ble det som hovedregel stilt underholdskrav i saker om familieinnvandring når referansepersonen hadde fått opphold på humanitært grunnlag på grunnlag av beskyttelsesbehov, jf. utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd. Utlendingsforskriften 2009 innebærer en liberalisering på dette punktet. I forskriftens § 20-10 siste punktum fastsettes det at det skal gjøres unntak fra underholdskravet for denne gruppen, på lik linje med unntaket for flyktninger i § 10-8. Forskriftens § 20-10 lyder:

”Fornyelse av oppholdstillatelse som er innvilget i medhold av utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd, jf. utlendingsloven 1988 § 8 annet ledd, skjer i medhold av utlendingsloven 2008 § 38. Ved søknad om familiegjenforening med en utlending med slik tillatelse gis reglene om unntak fra underholdskravet for flyktning i § 10-8 tilsvarende anvendelse.”

Liberaliseringen innebærer at det etter lovens og forskriftens ikrafttreden 1. januar 2010 skal gjøres unntak fra underholdskravet ved familiegjenforening med de nevnte referansepersonene, forutsatt at søknad er fremmet innen ett år, jf. utlendingsforskriften 2009 § 10-8 fjerde og femte ledd. Flere i denne gruppen kan ha unnlatt å fremme søknad om familiegjenforening etter det tidligere regelverket, fordi de ikke oppfylte underholdskravet og søknaden dermed ville ha blitt avslått. På denne bakgrunn kan det i disse sakene ha gått mer enn ett år mellom referansepersonen fikk oppholdstillatelse og søknad om familiegjenforening ble fremmet. Departementet anser at det tidligere underholdskravet i denne forbindelse innebærer et forhold som forhindret søkeren fra å fremme søknad på et tidligere tidspunkt, og at dette var et forhold som lå utenfor søkerens kontroll. Det skal derfor gjøres unntak fra ettårskravet i § 10-8 femte ledd i slike saker.


Med hilsen

 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                              Birgitte Ege
                                                                              avdelingsdirektør

 


Kopi: Arbeidsdepartementet, Utlendingsnemnda