Rundskriv

GI-06/2014 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

 

 

 

Nr.

 

 

Vår ref

 

 

Dato

GI-06/2014

14/238

30.05.2014

 

GI-06/2014 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria

Justis- og beredskapsdepartementet viser til praksisforeleggelse av 9. april 2014 fra Utlendingsdirektoratet (UDI) vedrørende ovennevnte.

UDI viser i foreleggelsen til at tilgjengelig informasjon tilsier at forholdene i Bulgaria i hovedsak har blitt vesentlig forbedret de siste månedene, og nå holder seg innenfor rettslige standarder. Det er imidlertid fortsatt utfordringer knyttet til situasjonen for sårbare grupper og barn. UDI anbefaler derfor at man fortsetter å returnere asylsøkere tilbake til Bulgaria i henhold til Dublinforordningen, men at enkelte sårbare grupper unntas fra Dublinprosedyre på generelt grunnlag.

Departementet viser også til en rapport fra UNHCR fra april 2014 (i etterkant av praksisforeleggelsen fra UDI). Her konkluderes det med at det på bakgrunn av de forbedringene som er gjort i asylsystemet i Bulgaria, ikke lenger er grunnlag for å anbefale en generell stans av uttransporteringer til landet. UNHCR viser imidlertid til at det fortsatt er utfordringer knyttet til sårbare grupper og barn, og det anbefales at det gjøres konkrete individuelle vurderinger i hver enkelt sak.

Departementet samtykker delvis i UDIs forslag. Det gis ikke tilslutning til at enkelte grupper på generelt grunnlag unntas fra Dublinprosedyre.

Instruks
Departementet instruerer med dette UDI om å fortsette å behandle asylsøknader fra personer som har kommet til Norge via Bulgaria etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b, herunder å sende anmodning om tilbaketakelse og fatte vedtak om overføring i de sakene hvor Bulgaria er ansvarlig medlemsland etter kriteriene i Dublin III-forordningen. UDI må på individuelt grunnlag i hver enkelt sak vurdere om det vil være i tråd med regelverket å overføre asylsøkeren til Bulgaria, jf. utlendingsloven § 32 tredje ledd og utlendingsforskriften § 7-4.

Denne instruksen erstatter instruks GI-01/2014.

 

Med hilsen

 

Terje Sjeggestad e.f.
ekspedisjonssjef        

                                                                                              Nina E. D. Mørk
                                                                                              avdelingsdirektør

 

 

 

Kopi: Utlendingsnemnda
        Politidirektoratet
        Arbeids- og sosialdepartementet
        Utenriksdepartementet