Rundskriv

GI-07/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32, jf. utlendingsforskriften § 7-4 (personer som har hatt et direkte ansettelsesforhold hos norske styrker/myndigheter i Afghanistan, og som søker beskyttelse i Norge)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

 

 

 

Nr.

 

 

Vår ref

 

 

Dato

GI-07/2014

14/3313

01.07.2014

 

 

GI-07/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32, jf. utlendingsforskriften § 7-4 (personer som har hatt et direkte ansettelsesforhold hos norske styrker/myndigheter i Afghanistan, og som søker beskyttelse i Norge)

1. Innledning
Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Instruksen her gjelder tolkningen av utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. første ledd bokstav b og utlendingsforskriften § 7-4 første ledd, og begrepet «har en tilknytning til riket som gjør at Norge er nærmest til å realitetsbehandle den [søknaden om oppholdstillatelse etter § 28]». Formålet med instruksen er å sikre at personer som har hatt et direkte ansettelsesforhold hos norske styrker/myndigheter i Afghanistan og som søker beskyttelse i Norge, som utgangspunkt skal få sin sak realitetsbehandlet her, selv om søknaden kan nektes realitetsbehandlet fordi søkeren kan kreves mottatt av et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet.

2. Bakgrunn
Dublin III-forordningen, som fastsetter kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en søknad om internasjonal beskyttelse, gjelder som norsk lov, jf. utlendingsloven § 32 fjerde ledd. Dublin-regelverket åpner imidlertid for at medlemslandene kan ta en søknad om beskyttelse til realitetsbehandling selv om søkeren kan kreves mottatt av et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet (suverenitetsklausulen). Etter utlendingsloven § 32 annet ledd skal norske utlendingsmyndigheter realitetsbehandle søknaden om beskyttelse dersom «utlendingen har en tilknytning til riket som gjør at Norge er nærmest til å realitetsbehandle den».

Personer som har vært ansatt hos norske styrker/myndigheter i Afghanistan vil kunne ha anførsler som knytter seg direkte til deres innsats eller aktivitet under ansettelsesforholdet. Dette tilsier at vedkommende kan ha en tilknytning til Norge som gjør at Norge er nærmest til å realitetsbehandle asylsøknaden, uavhengig av om søkeren kan kreves mottatt av en annen medlemsstat i Dublin-samarbeidet eller ikke.

3. Instruks
Søknad om oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28 skal tas til realitetsbehandling dersom utlendingen har en tilknytning til riket som gjør at Norge er nærmest til å realitetsbehandle den, jf. utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. første ledd bokstav b og utlendingsforskriften § 7-4 første ledd. Søkeren skal i utgangspunktet anses å ha slik tilknytning til riket dersom:

    -  Vedkommende har hatt et direkte ansettelsesforhold hos norske styrker/ 
       myndigheter i Afghanistan, og

    -  ansettelsesforholdet er tilstrekkelig bekreftet av Forsvaret/annen rett instans.

Det legges til grunn at Forsvaret/annen rett instans i sin vurdering av om slik bekreftelse på ansettelsesforholdet skal gis, tar stilling til om det skal legges til grunn at søkeren har hatt et direkte ansettelsesforhold hos dem eller ikke. UDI skal legge denne vurderingen til grunn. Dersom UDI ikke har mottatt opplysninger om ansettelsesforholdet innen fire uker etter at forespørsel ble sendt, skal UDI rette ny forespørsel med ønske om tilbakemelding. Dersom det senere skulle fremkomme opplysninger som sannsynliggjør at det som er lagt til grunn om ansettelsesvurderingen fra Forsvaret/annen rett instans likevel ikke medfører riktighet, skal UDI forelegge disse opplysningene for Forsvaret/annen rett instans for uttalelse.

Det kan gjøres unntak fra instruksen her dersom søkeren åpenbart har en sterkere tilknytning til en annen stat i Dublin-samarbeidet enn Norge. I denne vurderingen kan det bl.a. legges vekt på hvor lenge søkeren har jobbet for norske styrker/myndigheter, hvilke oppgaver søkeren har hatt, hvor lenge søkeren ev. har vært ansatt for andre lands styrker/myndigheter eller oppholdt seg i en annen stat i Dublin-samarbeidet før vedkommende kom til Norge og søkte beskyttelse her.

Personer som har fått asyl eller annen form for beskyttelse i et annet land omfattes ikke av instruksen her.

 

Med hilsen

 

Siw Skjold Lexau e.f.
fung. ekspedisjonssjef                                                                                           
                                                                                        Cecilie Fjelberg
                                                                                        fung. avdelingsdirektør

 

 

Kopi: Utlendingsnemnda
        Politidirektoratet
        Arbeids- og sosialdepartementet
        Forsvarsdepartementet
        Utenriksdepartementet