GI-08/2014 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 26, jf. utlendings-forskriften § 6-25 – au pairordningen

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-08/2014

14/2962

07.07.2014

 

GI-08/2014 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-25 – au pairordningen

Justis- og beredskapsdepartementet viser til praksisforeleggelse av 2. mai 2014 fra Utlendingsdirektoratet (UDI) vedrørende au pairordningen.

UDIs forslag
UDI viser i praksisforeleggelsen til at formålet bak au pairordningen er kulturutveksling. Hovedregelen er derfor at vertsfamilien ikke må ha samme landbakgrunn som au pairen. For å styrke kulturutvekslingsaspektet ved ordningen og samtidig gjøre saksbehandlingen mer effektiv, foreslår UDI å forenkle gjeldende rundskriv.

UDI anbefaler på denne bakgrunn at hovedregelen skal være at en au pair ikke kan være fra samme opprinnelsesland som ett eller flere medlemmer av vertsfamilien. For å slippe å vurdere hvor «norsk» en vertsfamilie er, foreslår UDI at vertsfamilier av utenlandsk opprinnelse må ha minst 10 års botid i Norge for å kunne ha en au pair. I tillegg bør ikke vertsfamilien og au pairen ha samme morsmål. I de tilfeller der kun ett medlem av vertsfamilien er av utenlandsk opprinnelse, kan tillatelse gis, men familiemedlemmet og au pairen bør ikke ha samme morsmål. Videre foreslår UDI at det som hovedregel ikke skal gis tillatelse dersom søkeren tidligere har vært au pair i Norden eller tidligere har hatt oppholdstillatelse i Norge. I disse tilfellene vil vedkommende allerede ha kjennskap til den nordiske kulturen.

Departementets vurdering
Departementet samtykker ikke i UDIs praksisforeleggelse. Departementet ber følgelig UDI om å fortsette å behandle søknader om au pairtillatelse i tråd med gjeldende praksis.

 

Med hilsen

 

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                          Karoline Gamre
                                                                          rådgiver

 

 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet