GI-09/2010 Instruks om overgangsordning for bestemmelsen om utvisning etter utlendingsloven § 68

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO 

 

 

 

Nr.                                        Vår ref                                          Dato
GI-09/2010                            201001826-/CEF                            16.02.2010

 

GI-09/2010 Instruks om overgangsordning for bestemmelsen om utvisning etter utlendingsloven § 68

Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet har anledning til å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om generelle spørsmål vedrørende lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker. Tilsvarende instruksjonsmyndighet gjaldt også etter utlendingsloven 1988.

Departementet instruerer med dette UDI om å praktisere utlendingsloven 2008 § 68 slik at utlendinger som før 01.01.10 har begått et straffbart forhold og som på tidspunktet for det straffbare forholdet ikke kunne utvises etter utlendingsloven 1988 § 30 annet ledd bokstav b (oppfylte vilkårene for bosettingstillatelse) på grunn av kravet til strafferamme i denne bestemmelsen (fengselsstraff i to år eller mer), også skal anses beskyttet mot utvisning etter 2008-loven. Instruksen trer i kraft straks.

Bakgrunn
Bakgrunnen for instruksen er at det er foretatt en innstramning i 2008-loven når det gjelder vilkårene som må være oppfylt for at utvisningsvernet for permanent oppholdstillatelse/bo-settingstillatelse inntrer.

Bestemmelsen i utlendingsloven 1988 § 30 annet ledd innledningen og bokstav b (om utlendinger med permanent oppholdstillatelse), lød:

        ”Utlending som fyller kravene til å få bosettingstillatelse, kan bare bortvises 
         eller utvises når utlendingen har sonet eller er ilagt straff for forhold som etter
         norsk lov kan føre til fengselsstraff i to år eller mer”

Bestemmelsen i utlendingsloven 2008 § 68 første ledd innledningen og bokstav a og b (om utlendinger med permanent oppholdstillatelse) lyder:

        ”En utlending som har permanent oppholdstillatelse kan utvises:
       a) når utlendingen for mindre enn fem år siden i utlandet har sonet eller er ilagt straff
          for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i to år eller mer. 
          Tilsvarende gjelder ved en ilagt særreaksjon som følge av et straffbart forhold
          som nevnt,  
      b) når utlendingen for mindre enn ett år siden her i riket har sonet eller er ilagt straff 
          eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff i to år eller mer, []”

Som det fremgår av sitatene, er det tilstrekkelig for at kravet til strafferamme i 1988-lovens § 30 kommer til anvendelse, at utlendingen oppfylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse/bosettingstillatelse, mens det etter 2008-loven er et vilkår at utlendingen faktisk må ha fått innvilget permanent oppholdstillatelse.

Det følger av overgangsreglene i utlendingsforskriften 2009 § 20-5 tredje ledd at utvisningsspørsmålet skal behandles etter 2008-loven dersom det ikke er avgjort før loven trådte i kraft 01.01.10. Dette gjelder selv om det straffbare forholdet ble begått før 01.01.10.

Endringen i utvisningsbestemmelsene kan medføre at en utlending som begikk et straffbart forhold (med en strafferamme på 1-2 år) før 01.01.10, og som på tidspunktet for det straffbare forholdet oppfylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse/bosettingstillatelse og dermed ikke kunne utvises etter 1988-loven, likevel kan utvises for forholdet etter at 2008-loven har trådt i kraft, siden utlendingen på tidspunktet for det straffbare forholdet ikke hadde fått innvilget permanent oppholdstillatelse. I slike tilfeller ser departementet at utlendingen kan ha hatt en berettiget forventning om at vedkommende ikke kan utvises for forholdet på tidspunktet når det straffbare forholdet ble begått, og at utvisning i slike tilfeller derfor vil kunne reise særskilte spørsmål i forhold til forbudet mot å gi lover tilbakevirkende kraft. Departementet mener derfor at utlendingen fortsatt bør være vernet mot utvisning i slike tilfeller, selv om utvisningssaken først avgjøres etter at 2008-loven har trådt i kraft.

Spørsmålet om behov for overgangsordning for utlendingsloven 2008 § 67 annet ledd og § 68 annet ledd
Temaet som behandles i denne instruksen har berøringspunkter med spørsmålet som tas opp av UDI i brev av 13.11.09, vedrørende behovet for overgangsregler for utlendingsloven § 67 annet ledd og § 68 annet ledd (spørsmål om tilbakevirkning), se vedlegg. Spørsmålet vil bli forelagt for Lovavdelingen til uttalelse, og departementet vil derfor komme tilbake med svar på et senere tidspunkt.


Med hilsen

 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                 Birgitte Ege
                                                                                 avdelingsdirektør

Kopi: Arbeidsdepartementet, Utlendingsnemnda
Vedlegg: Brev fra UDI av 13.11.09