GI-12/2010 Instruks om vurderingen av midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere som har fått endelig avslag – utlendingsforskriften § 17-26

Justis- og politidepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet har anledning til å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om generelle spørsmål vedrørende lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Det vises også til UDIs brev av 16.09.2009, hvor UDI redegjorde for en planlagt endring av praksis etter tidligere utlendingsforskrift § 61 tredje ledd, slik at det ved vurdering av om midlertidig arbeidstillatelse skal gis etter endelig avslag på søknad om asyl, stilles samme krav til dokumentasjon på søkerens identitet som ved vurdering av midlertidig arbeidstillatelse før endelig avslag, jf. AI-2009-075 (opphevet, jf. rundskriv A-63/2009). Etter departementets vurdering er deler av praksisforeleggelsen ikke lenger aktuell i og med ikrafttredelsen av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift.

Departementet gir med dette instruks om krav til dokumentert identitet ved innvilgelse av midlertidig arbeidstillatelse etter at søknad om beskyttelse er endelig avslått.

Tilfeller der utlendingen har endelig avslag på asylsøknaden, men vedtaket foreløpig ikke skal iverksettes, reguleres i forskriftens § 17-26. Det stilles som vilkår at utlendingen skal ha hatt midlertidig arbeidstillatelse på tidspunktet for avslaget. Dette innebærer at dokumentasjonskravet i de fleste tilfeller vil være oppfylt også ved vurdering av midlertidig arbeidstillatelse etter endelig avslag. Det kan imidlertid oppstå tilfeller der kravet til dokumentert identitet var oppfylt iht. forskriftens § 17-24, men ikke lenger er oppfylt etter at søknaden om beskyttelse er avslått i UNE. Videre vil det i en periode være tilfeller der utlendingen har midlertidig arbeidstillatelse på avslagstidspunktet, men der midlertidig arbeidstillatelse var gitt før dokumentasjonskravet ble innført, jf. AI-2009-075. Departementet mener at kravet til dokumentert identitet i forskriftens § 17-26, jf. lovens § 94 og forskriftens § 17-24, også skal gjelde i de nevnte tilfellene.

Gjeldende forskrift har ikke en egen bestemmelse om midlertidig arbeidstillatelse for øvrige tilfeller, herunder der utlendingen samarbeider med IOM om retur. I høringsbrevet til utlendingsforskriften kapittel 17 uttales: ”Dersom det helt unntaksvis skulle være aktuelt å gi en begrenset tillatelse til utlendinger som oppholder seg her etter endelig avslag, bør dette enten skje med grunnlag i den særskilte bestemmelsen for lengeværende (utkastet § 8-6) eller ut fra en konkret helhetsvurdering etter bestemmelsen om sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket i utlendingsloven 2008 § 38.”. Det forutsettes således at UDI vurderer behovet for å forelegge praksis etter det nye regelverket for departementet i samsvar med gjeldende rundskriv om praksisforeleggelser.

Instruksen trer i kraft umiddelbart.

Med hilsen 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Kopi:

Arbeidsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Utlendingsnemnda