Gjennomføringsplan for utlendingsfeltet

Gjennomføringsplanen ble varslet som en av prioriteringene i meldingen til Stortinget om norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv. Planen redegjør for hvordan Justisdepartementet vil arbeide med disse tiltakene framover i samarbeid med andre departementer og aktører.

Den foreliggende planen ble varslet som en av prioriteringene i meldingen til Stortinget om norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv, jf. Meld. St. 9 (2009 - 2010) og Innst. 327 S. (2009 – 2010). Planen er en sammenstilling av vedtatte tiltak og prioriteringer og redegjør for hvordan Justisdepartementet vil arbeide med disse tiltakene framover i samarbeid med andre departementer og aktører. Den viser at vi er godt i gang med å gjennomføre tiltakene i regjeringsplattformen og andre viktige tiltak som er besluttet seinere.

Regjeringens ambisjoner på området går klart fram av regjeringsplattformen. Hvilke tiltak som blir satt i verk og hva som oppnås, rapporteres til Stortinget gjennom de årlige budsjettproposisjonene for de ulike departementene. På utlendingsfeltet vil aktuelle tiltak være omtalt i Justis- og politidepartementets proposisjon, men det vil også finnes viktige saker i proposisjonene til Arbeidsdepartementet (arbeidsinnvandring, EØS), Utenriksdepartementet (flyktninghjelp, migrasjon og utvikling, utenrikstjenestens rolle i utlendingsforvaltningen) og i noen grad hos Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (bosetting i kommunene, statsborgerskap mv.)

Nettoinnvandringen av utlendinger til Norge var 38 300 i 2009, en reduksjon på vel 5 000 fra året før. Dette var likevel det tredje høyeste innvandringstallet som noen sinne er registrert her. Statistikken for de første tre kvartalene i 2010 viser at innvandringen øker igjen. Asylsøkertallene i 2010 har blitt betydelig redusert etter den sterke økningen i 2008 - 2009. I 2009 lå Norge nesten på topp i Europa i antall asylsøkere per innbygger, bare forbigått av Liechtenstein og Malta. Samtidig har langt flere personer uten lovlig opphold returnert, både tvangsmessig og frivillig. Det er igangsatt og vurderes en rekke tiltak for å effektivisere og forenkle saksbehandlingen og bedre servicen i utledningsforvaltningen. At saksbehandlingen skjer effektivt og raskt, er best både for dem som får opphold og for dem som må forlate landet.

Tiltakene i gjennomføringsplanen vil i varierende grad ha økonomiske og administrative konsekvenser. De fleste tiltakene vil bli dekket innenfor gjeldende budsjettrammer. I den grad det ikke lar seg gjøre, vil tiltakene vurderes i forbindelse med Regjeringens årlige budsjettforslag.

Les gjennomføringsplanen for utlendingsfeltet her (pdf).