Høring - Anmodning om innspill til norsk holdning til EU-kommisjonens forslag til endringer på visumfeltet - Revisjon av visumforordningen og forslag til nytt T-visum

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.09.2014

Vår ref.: 14/3560

EU-kommisjonen har foreslått to endringer på visumfeltet, jf. vedlagte forslag datert 2. april 2014. Behandlingen av forslagene er nå i gang blant Schengen-landene. Forslagene vil først bli vurdert i rådsarbeidsgruppen Visa Working Party, hvor Justis- og beredskapsdepartementet deltar sammen med Utenriksdepartementet og Utlendingsdirektoratet.

Departementet ønsker med dette å innhente synspunkter på EU-kommisjonens forslag, til utarbeidelse av norsk holdning i behandlingen av disse foreslåtte endringene.

Dersom forslagene vedtas, vil de på nytt sendes på høring i forbindelse med en eventuell gjennomføring i norsk rett. Departementet oppfordrer imidlertid alle interesserte parter til å fremme synspunkter på nåværende tidspunkt, slik at de kan bidra til å danne grunnlaget for Norges holdning, nå som forslagene skal til behandling i EUs rådsstruktur. Som en del av Schengen-området, tar Norge del i denne prosessen og kan spille inn norske synspunkter/interesser.

Forslag til nytt T-visum (Touring-visa)
EU-kommisjonen foreslår å opprette et nytt «Touring-visa/T-visa» som skal kunne gis for et til to år, til de som skal reise rundt i flere land i Schengen-området uten å oppholde seg i hvert enket land mer enn 90 dager i løpet av 180 dager. I dag gir et C-visum (besøksvisum) kun rett til opphold i hele Schengen-området i 90 dager i løpet av enhver periode på 180 dager. EU-kommisjonen har vist til at dette kan være særlig aktuelt for artister som skal turnere i Schengen-området, men også turister og andre som ønsker å tilbringe lengre tid i Europa.

Forslag til endringer i Visa Code
Visa Code/Visumforordningen (EF nr. 810/2009 med senere endringsforordninger), gjelder som forskrift, jf. utlendingsforskriften § 3-4. Kommisjonens forslag innebærer en full gjennomgang av forordningen, med en rekke endringer.

Forslaget kommer på bakgrunn av den økonomiske krisen, og diskusjoner i EU om hvordan man skal stimulere til økt økonomisk vekst. I 2012, la EU-kommisjonen frem et dokument om dette: «Implementation and development of the common visa policy to spur growth in the European Union”. EU-kommisjonen ønsker blant annet å stimulere til økt turisme/vekst gjennom å forenkle visumprosessen og tilrettelegge for bedre service for søkerne.

Noen hovedpunkter:

  • Fjerne kravet om reiseforsikring for visumsøkere (jf. art. 15). Kommisjonen viser blant annet til at det er vanskelig å vurdere om den enkelte forsikring er dekkende, og det kontrolleres ikke ved innreisen at den reisende har reiseforsikring.
  • Økt bruk av flerreisevisum (jf. art. 21). Utstedelse av flerreisevisum skal gis etter mer fastsatte kriterier for bestemte søkerkategorier, framfor etter en mer individuell vurdering.
  • Obligatorisk representasjon. Schengen-landene skal forpliktes til å motta visumsøknadene på vegne av hverandre. Det vil si at Norge i et land hvor vi har en utenriksstasjon som mottar visumsøknader, vil kunne måtte motta alle søknader på vegne av andre Schengen-land som ikke er tilstede i det aktuelle landet personen søker fra, (jf. art 5).
  • Forenklet søknadsskjema og søknad på nett.
  • Lettelser for familiemedlemmer til EU-borgere. Det vises til Kommisjonens omtale i vedlagte forslag side 6 og 7.

For nærmere omtale av forslagene vises det til vedlagte dokumenter fra EU-kommisjonen. Ytterligere informasjon om forslagene kan også finnes på Kommisjonens hjemmesider: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2014/20140401_01_en.htm

Departementet ønsker synspunkter på forslagene velkommen.

Det bes om at innspillene sendes i Word-format per e-post til postmottak@jd.dep.no (ref. 14/3560), innen den 5. september 2014. De høringsinstansene som ikke har merknader til forslaget, trenger ikke å besvare denne anmodningen.

 

Med vennlig hilsen

 

Siw Skjold Lexau
fung. ekspedisjonssef
                                                                                             Nelun Ånestad Muriuki
                                                                                             seniorrådgiver

 

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Liste over høringsinstansene

 

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Fylkesmennene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Det liberale folkepartiet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss 

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS )

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Peoplepeace

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

SOS Rasisme

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen

Virke Hovedorganisasjonen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen