Høring - Endringer i lov om Innovasjon Norge

Denne høringen er en del av en gjennomgang av organiseringen av Innovasjon Norge. Formålet er å bidra til å videreutvikle Innovasjon Norge til en mer effektiv virkemiddelaktør som er enklere å forholde seg til for kundene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.12.2014

Vår ref.: 14/7802

Departementet sender med dette et forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge på høring. Høringsfristen er satt til 19. desember.

Denne høringen er en del av en gjennomgang av organiseringen av Innovasjon Norge hvor formålet er å bidra til å videreutvikle Innovasjon Norge til en mer effektiv virkemiddelaktør som er enklere å forholde seg til for kundene. I høringen foreslås det å øke styrets handlingsrom når det gjelder innretningen av virksomheten. Samtidig legges det opp til at selskapet i større grad blir ansvarlig for egne forpliktelser. I tillegg til dagens delte eierstruktur ønsker departementet også høringsinstansenes vurderinger av en alternativ eierstruktur med delt eierskap mellom staten og to fylkeskommuner og en eierskapsstruktur hvor departementet forvalter eierskapet alene.

 

Med hilsen

Bjørn Kåre Molvik (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Bjørn Eggen Hermansen

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Les hele høringsnotatet her (.pdf).

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Departementene

Distriktssenteret

ENOVA

Finans Norge

Fylkeskommunene

Oslo kommune

Fraktefartøyenes Rederiforening

Fylkesmannsembetene

Garantiinstituttet for Eksportkreditt

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge - fagforeninger

Intpow

Intsok

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Rederiforbund

Norges Sjømatråd

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk design og arkitektursenter

Norsk Lastebileierforbund

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Norsk Venturekapitalforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Patentstyret

Siva

Standard Norge

Unio

Universiteter og høyskoler

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen