Høring om politiattest med merknad

Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Departementet foreslår endringer i bestemmelsene knyttet til behandlingen av politiattester med merknad. Forslaget følger opp Stortingets vedtak som innebærer at politiattester med merknader skal behandles av utdanningsinstitusjonens klagenemnd i første instans.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.12.2014

Departementet foreslår endringer i bestemmelsene knyttet til behandlingen av politiattester med merknad. Forslaget følger opp Stortingets vedtak 10. juni 2014 om endringer i universitets- og høyskoleloven § 4-9 femte ledd som innebærer at politiattester med merknader skal behandles av utdanningsinstitusjonens klagenemnd i første instans. Endringene foreslås iverksatt fra 1. januar 2015.

Endringer som foreslås er blant annet at søkere eller studenter plikter å fremlegge dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for politiattesten, herunder utskrift av siktelse, tiltale, forelegg og dom. Søker eller student som ikke fremlegger slik dokumentasjon, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier ved den aktuelle utdanningen. 

Saker skal behandles av institusjonens klagenemnd som første instans. Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette er klageinstans ______________________________________________________________________________

Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkludert høringsliste over høringsinstansene

Høringsnotat forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett. 

Vår ref.: 14/4811

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

 

Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.) , jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9.

 

Stortinget vedtok endringer i universitets- og høyskoleloven 10. juni 2014, jf. Prop. 59 L (2013-2014), hvor det blant annet ble fastsatt en endring i lovens § 4-9 femte ledd.

Fra1.  januar 2015 vil bestemmelsen lyde:

 

Institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, avgjør, etter uttalelse fra institusjonen, om studenten skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier. Forvaltningsloven § 42 gjelder tilsvarende.”

 

Etter 1. januar 2015 vil den nasjonale nemnda for politiattest (politiattestnemnda) avvikles, og politiattester med merknader skal behandles i første instans av utdanningsinstitusjonenes klagenemnd.

 

Departementet sender her forslag om endringer i kapittel 6 om politiattest og i § 9-4 om overgangsbestemmelser for reglene om politiattest på alminnelig høring.

 

  1. Forslag om forskriftsendringer

Departementet foreslår endringer i opptaksforskriften §§ 6-8 og 6-9 som gjelder behandling av politiattester med merknader. Forslaget innebærer at saksbehandlingsreglene samles i én bestemmelse, § 6-8, og at det er institusjonens klagenemnd som overtar ansvaret som politiattestnemnda i dag har med å behandle politiattester med merknader.

Utdanningsinstitusjonen skal fremdeles ha ansvar for å forberede saken for institusjonens klagenemnd, slik de også gjør etter dagens regler. Disse endringene er en direkte følge av lovendringen i uhl. § 4-9 femte ledd.

 

Behandling av politiattest med merknader må underlegges forsvarlig saksbehandling. Til nå har institusjonen sørget for at saken er så godt opplyst som mulig ved å innhente relevante dokumenter, som blant annet forelegg og dom. Dette har ved en del tilfeller imidlertid vist seg å være vanskelig tilgjengelig for institusjonen, som har medført en forsinkelse av saksbehandlingen. For å sikre god kvalitet og effektiv behandling av denne type saker, også  av hensyn til studenten selv, mener departementet at det er avgjørende at studenten bidrar til  at all nødvendig dokumentasjon gjøres tilgjengelig for utdanningsinstitusjonen før saken oversendes institusjonens klagenemnd for behandling. Departementet foreslår derfor at det forskriftsfestes en plikt for søkeren/studenten til å fremlegge dokumentasjon for institusjonen om forhold som ligger til grunn for politiattestens merknader, herunder utskrift av siktelse, tiltale, forelegg og dom. Inntil slik dokumentasjon er fremlagt, har studenten ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier ved den aktuelle utdanningen. Tidagersfristen for institusjonen til å oversende klagen til institusjonens klagenemnd, løper fra all dokumentasjon som ligger til grunn for politiattesten foreligger. Tidagersfristen er absolutt av hensyn til studenten selv, men også av hensyn til pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre studenten vil kunne møte i klinisk undervisning og praksistudier.

 

Inntil institusjonens klagenemnd har fattet vedtak i saken, har studenten ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier ved den aktuelle utdanningen. I avveiningen mellom hensynet til studenten og hans/hennes utdanningsløp og hensynet til sikkerheten til de mindreårige og andre sårbare gruppene reglene skal beskytte, mener departementet at det sistnevnte veier tyngst.

 

I lovpropsisjonen understreket departementet at for å sikre forsvarlig saksbehandling i de lokale klagenemndene, må utdanningsinstitusjonene sette av tilstrekkelig resurser, både til nemndas arbeid og til sekretariatsfunksjonene. Ved en del av de mindre institusjonene har klagenemndene få saker, slik at de har møter relativt sjelden. Få saker kan også føre til at de medlemmene av klagenemnda som ikke er jurister, opparbeider seg for liten kompetanse om regelverket. Mindre utdanningsinstitusjoner bør derfor vurdere om de bør opprette en klagenemnd sammen med en eller flere andre utdanningsinstitusjoner.

 

      2. Overgangsregler

Avviklingen av politiattestnemnda fra 1. januar 2015 innebærer at det må fastsettes overgangsregler. Det forelås en overgangsordning der alle saker om merknader på politiattest som kommer inn til utdanningsinstitusjonen før 1. januar 2014 oversendes Den politiattestnemnda for behandling. Etter dette tidspunktet skal nye saker behandles av institusjonens klagenemnd som første instans. Klager som kommer inn til studiestedet på vedtak fattet av politiattestnemnda skal oversendes nemnda for ny vurdering før klagen behandles av Felles klagenemnd. Forslaget innebærer i praksis at politiattestnemnda vil måtte være virksom utover våren 2015 til alle saker som ble meldt inn før 1. januar 2015, er behandlet av politiattestnemnda og til eventuell klagesak er avsluttet, jf. forslag til overgangsregler i opptaksforskriften § 9-4.

 

        3. Iverksetting

Endringene i opptaksforskriften foreslås iverksatt fra 1. januar 2014.

 

         4. Høringsfrist

Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet på e-post til postmottak@kd.dep.no innen onsdag 3. desember 2014.

 


Med hilsen

 

 

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør


 
                                                                                Ann Marit Roterud Espe
                                                                                rådgiver

                                     

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Høringsinstanser

Universiteter og høyskoler
Samordna opptak
Den nasjonale nemnda for politiattest

 

Kopi:

Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler NOKUT
Norsk studentorganisasjon
Justisdepartementet
Politidirektoratet

Til toppen