Høring - NOU 2009:21 Adopsjon - til barnets beste

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.05.2010

Vår ref.:

PDF-versjon av høringsbrev - NOU 2009:21 Adopsjon - til barnets beste

 

Deres ref                   Vår ref                             Dato
                                201001317-/AAN               19.02.2010

 

Høringsbrev - NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste.

Adopsjon er ofte gjenstand for diskusjon i den offentlige debatt. Fokus er rettet både mot det etablerte systemet for behandling av søknad om adopsjon og myndighetenes praktisering av regelverket. Det er lenge siden det har vært foretatt en gjennomgang av adopsjonspolitikken som setter adopsjon inn i en bredere faglig og samfunnsmessig sammenheng. På denne bakgrunn oppnevnte regjeringen et utredningsutvalg ved kongelig resolusjon 29. august 2008. Utvalget ble ledet av advokat Harald Hove.

Utvalget ble bedt om å drøfte de mange ulike sidene ved adopsjon, herunder hva som ligger i formålet med adopsjon i dag og hva det offentliges ansvar bør være. Mandatet viste også til mer konkrete problemstillinger og forhold som utvalget, med utgangspunkt i gjeldende regelverk, skulle belyse og eventuelt foreslå endringer i. Utvalget skulle blant annet vurdere myndighetenes behandling av søknad om adopsjon, herunder kravene myndighetene stiller til søkerne. Utvalgets mandat er gjengitt i pkt. 1.2 i utredningen. Nedenfor omtales kort hovedtrekkene i sentrale forslag fra utvalget.

Oversikt over sentrale forslag
Utvalget mener at dagens regelverk på adopsjonsområdet er fragmentert og i for stor grad knyttet til rundskriv og instrukser fra departementet. På denne bakgrunn mener utvalget at rettskildene må gjennomgås, slik at bindende regler nedfelles i lov eller forskrift.

Utvalget foreslår videre at oppgaven som kommunene i dag har med å utrede adoptivsøkere overføres til regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten(Bufetat).

Videre foreslår utvalget at det opprettes et regionråd knyttet til hver av de fem
regionene i Bufetat med regionene som sekretariat. Regionrådet skal bestå av en jurist, en lege og en psykolog, og all myndighet i adopsjonssaker foreslås lagt til dette kollegiale rådet. Rådet skal kunne delegere administrative oppgaver og avgjørelsesmyndighet i kurante saker til regionen i Bufetat. Videre foreslår utvalget at regionrådet skal gi samtykke til opprinnelseslandets forslag om tildeling av adoptivforeldre til det konkrete barnet fra utlandet.

Utvalget foreslår å opprette et adopsjonsråd med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som sekretariat. Adopsjonsrådet skal være klageinstans for alle vedtak fattet av regionrådene. I tillegg mener utvalget det er ønskelig at adopsjonsrådet får ansvaret for adopsjonsformidlingen av barn bosatt her i landet. Adopsjonsrådet skal ha tilsynsansvar overfor regionene i Bufetat, samt ha det overordnede ansvar for den faglige tilsynsmyndighet i det internasjonale adopsjonsarbeidet.

Når det gjelder søknad om adopsjon av ukjent barn - både internasjonal og nasjonal - foreslår utvalget at søknaden skal behandles i tre faser:

I første fase avgjøres om søkerne oppfyller grunnleggende krav til alder, helse, boligforhold, økonomi, vandel og ekteskapets varighet. Utvalget foreslår blant annet at søkerne på søknadstidspunktet som hovedregel ikke skal være eldre enn 42 år. Videre mener utvalget at kravet til søkernes helse må tydeliggjøres. Utvalget foreslår at det skal være adgang til å fatte vedtak om at søker skal gjennomgå en spesialistundersøkelse dersom det foreligger opplysninger om søkers helse som tilsier dette. Dersom søkerne på dette tidspunkt ikke oppfyller kravene, skal det treffes vedtak om avslag på adopsjonssøknaden. Avslaget vil være et enkeltvedtak som kan påklages. Dersom søkerne oppfyller de aktuelle krav, vil det kunne treffes avgjørelse om at søkerne går videre til fase to.

Andre fase består av et obligatorisk adopsjonsforberedende kurs. Det foreslås at søkerne selv skal betale for kurset. Søkerne skal først kunne søke adopsjonsorganisasjonen om bistand til adopsjonsformidling av et barn fra utlandet etter at de har gjennomført denne fasen.

I tredje fase vil søkerne og adopsjonsmyndigheten i samarbeid kartlegge søkernes personlige forutsetninger og egnethet for adopsjon.  Vedtak i fase tre kan påklages. Etter at søkerne er godkjent, skal regionen i Bufetat utarbeide en rapport med det formål å dekke opprinnelseslandets behov for opplysninger om søkerne.  

Utvalget foreslår videre at adopsjonsformidling av ukjent barn fra utlandet bare bør foretas gjennom godkjent organisasjon. I henhold til utvalget bør organisasjonenes rammevilkår bedres for å frigjøre mer kapasitet til å etablere nye samarbeidsland. Utvalget foreslår at driftstøtten må økes, og at organisasjonene avlastes for en del arbeidsoppgaver som utvalget mener det er mer naturlig at myndighetene har ansvaret for. Utvalget foreslår også at organisasjonene skal gis større adgang til å drive bistandsarbeid i opprinnelseslandene.

Utvalget foreslår at adoptivfamilier gis egne tilbud om rådgivning og veiledning til familier som har behov for hjelp i de første årene som adoptivfamilie. Dette tilbudet bør gjelde ved både internasjonal og nasjonal adopsjon av ukjent barn.

Når det gjelder stebarnsadopsjonene foreslår utvalget å styrke rettighetene til den forelder som ikke bor sammen med barnet blir styrket. Videre foreslår utvalget at det gis adgang til stebarnadopsjon der barnet bare har en juridisk forelder og denne er død. Utvalget foreslår også at det gis adgang til stebarnadopsjon etter skilsmisse der barnets biologiske far er dokumentert ukjent.

Alle henvendelser om adopsjon og biologisk opphav foreslår utvalget at regionene i Bufetat skal behandle.

Vi viser for øvrig til utvalgets utredning og til at et sammendrag av de mest sentrale forslag fremgår i utredningens punkt 1.1.
 
Høringsrunden
NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste, og en liste over høringsinstansene følger vedlagt. Organisasjoner som ikke står på høringslisten kan også uttale seg. Departementet ber høringsinstansene vurdere eventuelle underliggende instansers behov for å avgi uttalelse. Utredningen er publisert på departementets hjemmeside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-2009-21.html?id=579104

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ber om høringsinstansenes syn på utredningens forslag. Det er særlig ønskelig å få innspill til forslagene om endret saksbehandling av søknad om adopsjon, herunder å flytte oppgaven med å utrede adoptivsøkerne fra kommunen til regionen i Bufetat og å inndele saksbehandlingen i faser. Videre ber vi særlig om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag til kravene som bør stilles adoptivsøkerne. Vi ber om at merknader til utredningens forslag sendes oss innen 20. mai 2010.


Med hilsen


Oddbjørn Hauge (e.f.)
                                                                        Tone G. Smith

Høringsinstanser (pdf-versjon)

 
Adopsjonsforum
Akademikerne
Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre
Aleneforeldreforeningen
AMATHEA – Rådgivningstjeneste for gravide
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Barnejuridisk Forum
Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge
Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge
Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum
Bioteknologinemnda
Bispedømmerådene
Bispemøtet
Childwatch International - UiO
Datatilsynet
Den norsk Lægeforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Domstolsadministrasjonen
Enestående adoptanters forening
Fagforbundet
Faglig utvalg for adopsjonssaker
Familiestiftelsen 15. mai
Fellesorganisasjonen (FO)
Flerfaglig fellesorganisasjon
Foreldre- og barntiltak i Norge v/Nora Brataas ” Vilde”
Foreningen Adopterte
Foreningen for partnerskapsbarn
Foreningen 2 foreldre
Forum for Barnekonvensjonen
Forum for koreanskadopterte (FKA)
Forum for Menn og Omsorg
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helseansattes yrkesforbund
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Helsetjenestens lederforbund
Humanetisk forbund
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
InorAdopt
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Islamsk Råd Norge
Jordmorforbundet – Norsk Sykepleierforbund
Juridisk Rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelp i Nord-Norge
KILDEN
Kirkens bymisjon
Kirkens Familievern
Kirkerådet
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund
Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
Krise- og rådgivningstelefonen for menn
Krisesenterforbundet
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
KUN – Senter for kunnskap og likestilling
Likestillingssenteret, Hamar
KVINNFORSK Universitetet i Tromsø
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets pasientombud
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)
Landsgruppen av helsesøstre – Norsk sykepleierforening
Landsorganisasjonen (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Mental Helse
MIRA-senteret
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Nordisk nettverk for ekteskapet
Norges Forskningsråd (NFR)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Kommuneforbund
Norsk kvinnesaksforening
Norsk Lærerlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for foreldre/ barntiltak
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Organisasjonen Voksne for barn
Politidirektoratet
PRESS - Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
Reform – ressurssenter for menn
Regionale helseforetak (4)
Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging (5)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (Midt Norge)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (Nord)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (Vest)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for Pakistanske Barn
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Samisk høgskole
Sarahkka – Samisk kvinneorganisasjon
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for medisinsk etikk (SME)
Sivilombudsmannen
SOS rasisme
Sosialliberal pappagruppe
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Sysselmannen på Svalbard
Unge funksjonshemmede
UNICEF-komiteen i Norge
UNIO
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Verdens Barn
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Ønskebarn

Til toppen