Høring - Om ny ordning med aktivtetshjelpemidler for personer over 26 år

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.06.2014

Vår ref.: 13/2817

Høring om ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

Arbeids- og sosialdepartementet viser til vedlagte notat med forslag til utforming av ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år.

Det ble i statsbudsjettet for 2014 vedtatt å innføre en ny, rammestyrt ordning med stønad til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Ordningen skal tre i kraft 1. juli 2014. Det er bevilget 55 mill. kroner for 2014. Dette tilsvarer helårseffekten av ordningen fra og med 2015.

Det vedlagte utkastet er i tråd med Stortingets vedtak for statsbudsjettet 2014. I arbeidet med å utforme forslaget har departementet fått bistand fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Arbeids- og sosialdepartementet ber om høringsinstansenes syn innen 13. juni 2014 per e-post til postmottak@asd.dep.no

 Med hilsen

Sara Bruvoll (e.f.)
avdelingsdirektør

Berit Crosby
rådgiver 

  • Beitostølen Helsesportsenter
  • Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH)
  • CatoSenteret
  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Friluftslivets fellesorganisasjon
  • Norges Idrettsforbund
  • Ortopedtekniske Virksomheters Landsforbund
  • Samarbeidsforumet av funksjonhemmedes organisasjoner
  • Sunnaas Sykehus HF
  • Valnesfjord Helsesportsenter

Til toppen