Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 - 80 år

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2014

Vår ref.: 14/2387

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. og forskrift om lisens til helsepersonell.  Forslaget går ut på å heve aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 – 80 år.

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget innen onsdag 1. oktober 2014.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettside på adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Åshild Flatebakken på e-post afl@hod.dep.no eller telefon 22 24 85 73.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer.

Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse.

Med vennlig hilsen                                                           

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef 

                                                                                          Elisabeth Salvesen

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Akupunkturforeningen

Aleris Helse

Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY)

Apotekforeningen

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Bioteknologinemnda

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldreråd

DELTA

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Det Norske Diakonforbund

Diabetesforbundet

Eldre legers forening

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Forum for Bioteknologi

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fürst medisinske laboratorium AS

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Hovedorganisasjonen Virke

Helsedirektoratet

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Human-Etisk Forbund

Hørselshemmedes Landsforbund

Innovasjon Norge

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsforskning

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kirkens Bymisjon

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kreftforeningen

Kreftregisteret

KS

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustriforeningen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Mental Helse Norge

MS-forbundet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges Astma- og allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Optikerforbund

Norges Røde Kors

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Ortoptisters forening

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NHS)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Homeopaters Landsforbund

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Pensjonistforbundet

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Regjeringsadvokaten

Redd Barna

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rokkansenteret

Røntgeninstituttenes forening

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Seniornett

Seniorsaken

Senter for medisinsk etikk

Senter for seniorpolitikk

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SINTEF Helse

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statens strålevern

Statistisk sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Statstjenestemannsforbundet

Stiftelsen Organdonasjon

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

Teknologirådet

UNIO

Utdanningsforbundet

Volvat Medisinske Senter

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Til toppen