Høring om forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (såkalte tenure track ansettelser).Det skal etableres en prøveordning med 300 slike ansettelser, og forskriften vil regulere vilkårene knyttet til denne ansettelsesformen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2015

Vår ref.: 14/3947

Høring - forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

 

Kunnskapsdepartementet ber med dette om høringsinstansenes innspill til
vedlagte forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår.
Høringsfristen er 10. januar 2015.

I behandlingen av Prop. 59 L (2013-2014) Endringer i universitets- og høyskoleloven ga Stortinget sin tilslutning til en endring i loven som åpnet for etable ring av en prøveordning med stillinger på innstegsvilkår, også omtalt som ”tenure track” stillinger. Følgende endringer ble vedtatt:

§ 6-4 første ledd bokstav k) lyder:
 stilling på innstegsvilkår
§ 6-4 femte ledd lyder:
For stillinger etter første ledd bokstav k kan departementet fastsette forskrift om vilkår for å ansette i       stillingen og varighet.Oppnås de fastsatte kompetansekravene, skal vedkommende ansettes i fast stilling 
ved utløpet av åremålsperioden.

I proposisjonen understreket departementet at innstegsstillingen særlig tar sikte på å lette rekrutteringen av talenter til toppforskningsmiljøene.

En slik ordning ble opprinnelig foreslått i Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter, der det heter: ”Innstegsstillinger er et midlertidig tilsettingsforhold med en konkret og forutsigbar mulighet for tilsetting i fast stilling, så fremt den tilsatte har oppnådd en på forhånd definert kompetanse og resultater”.

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at prøveordningen skal bidra til at institusjonene får nye muligheter og større fleksibilitet i rekrutteringspolitikken. Institusjonene får et større ansvar for å medvirke til karriereutviklingen til den som ansettes gjennom oppfølging og ressurstilførsel, særlig i første del av åremålsperioden.

Samtidig skal ordningen gi unge talenter forutsigbarhet gjennom et langvarig  tilsettingsforhold med oppfølging, der de kan kvalifisere seg til fast ansettelse ved å oppfylle kriterier som er fastsatt på forhånd. I § 2 første avsnitt er det tatt inn et forslag til bestemmelse om at doktorgraden må ha vært avlagt i løpet av de siste fem årene før ansettelse på innstegsvilkår. Departementet har mottatt ulike signaler om ønskeligheten av en slik bestemmelse, og ber særskilt om høringsinstansenes synspunkter.

 

Departementet mener at ordningen kan bidra til å utvikle både institusjonenes mulighet til å utøve strategisk ledelse og talentenes kompetanse innenfor undervisning og forskning m.m. I forslaget til forskrift er det derfor satt noen overordnede rammer, men samtidig lagt stor vekt på at institusjoner som benytter ordningen selv må utforme bestemmelser og kriterier for hvordan ordningen skal praktiseres ved egen institusjon.

 

Dette er en prøveordning, begrenset til 300 stillinger. Innstegsordningen vil fungere parallelt med nåværende ansettelsesordninger. Ved ledighet i en stilling, eller opprettelse av en ny stilling, må institusjoner som er tildelt innstegsstillinger selv vurdere om de vil utlyse denne på innstegsvilkår eller etter nåværende ansettelsesordninger. Lengden på åremålsperioden som er foreslått i høringsutkastet (6-7 år), innebærer at det kan foretas opp til 50 ansettelser på innstegsvilkår i universitets- og høyskolesektoren årlig, gitt at de 300 stillingene fordeles likt over perioden. Departementet tar sikte på å fordele stillingene til relevante institusjoner i én tildeling. Institusjoner som får tildelt stillinger må, ut fra egne behov, vurdere om de vil  ansette i alle stillinger tidlig i perioden, eller spre dem slik at de årlig har stillinger som kan lyses ut.

Det vil ikke følge lønnsmidler med stillingene. Institusjonene finansierer selv både lønn og øvrige rammevilkår som avtales, som for eksempel utstyr, andre stillinger til en forskergruppe osv. innenfor tildelt ramme, eller med andre inntekter som egner seg til formålet.

Den nye forskriften gjør at det er nødvendig med mindre justeringer i forskrift av 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Forslag til endringer i disse forskriftene følger til slutt i høringsutkastet.

Departementet vil komme tilbake til spørsmålene om når ordningen skal evalueres og prosessen med søknader fra institusjonene som ønsker å benytte ordningen etter høringen.

 

 

Med hilsenToril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef


 

                                                                                                  Jana Weidemann
                                                                                                  avdelingsdirektør

 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

Høringsliste

Departementene
Universiteter og høyskoler                                      (statlige og private)
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssenteret på Svalbard AS
Norges forskningsråd
Det Norske Vitenskapsakademi
Forskningsinstituttenes fellesarena
Nettverk for private høyskoler Forsvarets høgskole
Politihøgskolen Sametinget
Norske studentorganisasjon(NSO)
Stipendiatorganisasjonene
Akademikerne Landsorganisasjonen i Norge - LO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Arkitektenes Fagforbund
Akademikerforbundet (tidl.Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund)
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske Legeforening  
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Econa (tidl. siviløkonomene )
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon Naturviterforbundet
Norges Juristforbund Norsk Radiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Psykologforening
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes
Fagforening
Skolenes landsforbund
STAFO
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna Utdanningsforbundet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
NOKUT
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Norgesuniversitetet
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Statistisk sentralbyrå – SSB

Kopi:
Domstolsadministrasjonen
Norsk senter for Menneskerettigheter Norsk Presseforbund
Steinerskolen i Norge Sosialistisk opplysningsforbund Riksrevisjonen
SMK