Høring om forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (såkalte tenure track ansettelser).Det skal etableres en prøveordning med 300 slike ansettelser, og forskriften vil regulere vilkårene knyttet til denne ansettelsesformen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.01.2015

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (såkalte tenure track ansettelser). Det skal etableres en prøveordning med 300 slike ansettelser, og forskriften vil regulere vilkårene knyttet til denne ansettelsesformen.

Regjeringen vurderer ulike virkemidler for å utvikle universiteter og høyskoler med verdensledende forskningsmiljøer. Dette forutsetter at institusjonene klarer å rekruttere faglig personale med solid kompetanse og potensial for å gjøre seg faglig gjeldende, også i internasjonal sammenheng.

Ett av virkemidlene er en prøveordning med ansettelse i stillinger på innstegsvilkår. Med innstegsstillinger får institusjonene et større ansvar for å bidra til kandidatenes karriereutviklingen gjennom veiledning og ressurser til deres faglig virksomhet. Prøveordningen omfatter 300 stillinger, og kunnskapsdepartementet tar stilling til hvilke institusjoner som skal delta ordningen. 

Hjemmelen for å ansette i slike stillinger ble tatt inn i universitets- og høyskoleloven 1. august og departementet har nå sendt på høring forslag til forskrift om vilkår for å ansette i stillingen.
Den som ansettes i en stilling på innstegsvilkår, ansettes på åremål. Ved ansettelsen fastsettes det i arbeidsavtalen hvilke resultater og krav arbeidstakeren skal oppfylle i løpet av åremålsperioden. Oppfylles disse kravene i løpet av perioden, blir arbeidstakeren fast ansatt. 

Det er i høringsutkastet foreslått å ansette i stilling som postdoktor eller førsteamanuensis i en periode på seks til sju år. Det er videre forslått å ha både en midtveis- og en sluttevaluering.

Høringsfristen er 10. januar.

_____________________________________________________________________________

 

Dokumentene i saken i PDF-format:

 

Høringsbrev (PDF)

Høringsliste (PDF)

Høringsutkast (PDF)

 

 

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.