Høring - forslag om gjennomføring av Returdirektivet i norsk rett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2010

Vår ref.: 201000581- / ETE

Høring - forslag om gjennomføring av Returdirektivet i norsk rett

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsloven.

Høringsnotatet drøfter forslag til gjennomføring i norsk rett av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/115/EF av 16. desember 2008 om felles standarder og prosedyrer i medlemsstatene for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (returdirektivet). Direktivet er en videreutvikling av Schengen-regelverket, og følger vedlagt i engelsk versjon. Norsk oversettelse av direktivet er under utarbeidelse. Dansk versjon finnes på:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:DA:PDF

Høringsfristen er satt til 31.03.2010. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til Postmottak@jd.dep.no, eventuelt pr. post til Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet for eventuelle berørte underliggende etater og organer. Høringsbrevet er lagt ut på departementets nettside: www.regjeringen.no/nb/dep/jd.

Spørsmål vedrørende forslagene kan rettes til rådgiver Aksel Sørby (tlf.: 22 24 69 14, e-post: aksel.sorby@jd.dep.no), eller seniorrådgiver Ellen-Sofie Terland (tlf.: 22 24 70 84, e-post: ellen-sofie.terland@jd.dep.no).

Med hilsen


Sissil Maria Pettersen e.f.
avdelingsdirektør

                                                                          Aksel Sørby
                                                                          rådgiver

 

Vedlegg: Returdirektivet

Liste over høringsinstanser


Advokatforeningen
African Youth in Norway (AYIN)
Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Arbeiderpartiet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Arbeidstilsynet
Barneombudet
Bispedømmene (11 stykker)
Buddhistforbundet
Datatilsynet
Demokratene
Den katolske kirke
Den norske dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Den norske kirke - Kirkerådet
Departementene
Det liberale folkepartiet
Det mosaiske trossamfunn i Oslo.
Det mosaiske trossamfunn i Trondheim
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Domstolsadministrasjonen
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Flyktninghjelpen
Fokus (Forum for women and developement)
Fremskrittspartiet
Fylkesmennene (18 stykker)
Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Helsetilsynet
Human Rights Service (HRS)
Høyre
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
IOM – International Organization for Migration
Islamic Cultural Center Norway
Islamsk Kvinnegruppe Norge (IKN)
Islamsk Råd
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Jussformidlingen i Bergen
Juss-hjelpa i Midt-Norge
Juss-hjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Kirkens Bymisjon
Kirkens Nødhjelp
Kontoret for fri rettshjelp
Krisesentersekretariatet
Kristelig Folkeparti
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kystpartiet
Landbrukets arbeidsgiverforening
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Miljøpartiet De grønne
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Nei til EU
NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
NORAD
Norges Hindu Kultur Senter
Norges Idrettsforbund og Olympiske komité
Norske Idrettsutøveres Sentralforbund
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunistiske Parti
Norges politilederlag
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk Barnevernsamband
Norske kvinners sanitetsforening
Norsk Folkehjelp
Norsk Innvandrerforum
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Nye Norges kristne råd
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Oslo katolske bispedømme
Oslo Røde Kors Internasjonale Senter
Pensjonistpartiet
Petroleumstilsynet
Politiavdelingen/POD
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets Fellesforbund
PRESS – Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for pakistanske barn
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
SOS Rasisme
Rødt
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sanatan Mandir Sabha
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senterpartiet
Skattedirektoratet
Sosialistisk Venstreparti
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
UNHCR Stockholm
Universitetene (8 stykker)
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Venstre
World Islamic Mission
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Økokrim

Til toppen