Høring - forslag om hjemmel for å kunne kreve politiattest for vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skoler

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2014

Vår ref.: Ref.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til hjemmel for å kreve barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39, for vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skole. Hjemmelen foreslås forankret i politiregisterforskriften.

Det bes om eventuelle merknader innen 1. november 2014. Merknader bes også sendt til nina.norby@jd.dep.no.

Med vennlig hilsen

Merethe Rein

seniorrådgiver

 

Nina Helene Norby

rådgiver

 

Høring – forslag til hjemmel til å kreve politiattest fra vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skole

Innledning

Departementet foreslår en hjemmel for å kreve barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39, for vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skole.  

Noen rettslige utgangspunkter

Det følger av politiregisterloven § 36 første ledd at vandelskontroll, herunder utstedelse av politiattest, kun kan foretas når det har hjemmel i lov eller i forskrift gitt i medhold av lov. Etter politiregisterforskriften § 34-5 er det hjemmel for å kreve politiattest for vertsfamilier for utvekslingsstudenter. Ordningen med vertsfamilier for mindreårige elever i den videregående skolen har flere likhetstrekk med denne ordningen. Politidirektoratet har derfor med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 5 gitt samtykke til å utstede politiattest for vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skoler. Samtykket er tidsbegrenset frem til 29. januar 2015. Etter politiregisterloven § 38 tredje ledd, som fra 1. juli 2014 erstattet strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 5, skal slike samtykker til utstedelse av politiattest være tidsbegrenset og ikke overstige 15 måneder. Vedtaket kan ikke fornyes. Det er derfor behov for at det midlertidige samtykket følges opp av en permanent hjemmel for å utstede politiattest.

Nye hjemler for utstedelse av politiattest skal så langt mulig hjemles i spesiallovgivningen på det angjeldende område. Det finnes imidlertid ingen særskilt lovregulering av vertsfamilieordningen, noe som medfører at hjemmelen må forankres i politiregisterforskriften. Departementet foreslår at hjemmelen for krav om politiattest for vertsfamilier for elever i videregående skole inntas som et nytt ledd i politiregisterforskriften § 34-5.

Nærmere om forslag til vandelskontroll av vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skole

Om vertsfamilieordningen

Vertsfamilieordningen har sin særlige utbredelse i Finnmark, der elevene ofte må bo hjemmefra når de går på videregående skole. Ordningen organiseres av skolene, og er frivillig. Skolen som administrerer ordningen skal holde kontakt med både eleven og vertsfamilien, bidra med hjelp hvis det oppstår problemer og ha beredskap på kveldstid og i helger.

Vertsfamilieordningen innebærer et leieforhold der vertsfamilien også har et visst ansvar for å følge opp eleven. Vertsfamilien skal gi trygge og gode boforhold, samt bidra med sunn og ansvarlig voksenkontakt for ungdom som bor hjemmefra for første gang. I avtalen mellom familien og eleven kan det ligge at vertsfamilien skal følge opp med praktiske ting som måltider, vekking og klesvask. Vertsfamilien holder kontakt med elevens familie og skole spesielt med tanke på fravær.

Behov for politiattest for vertsfamilien

Etter politiregisterloven § 37 første ledd nr. 4 kan en politiattest brukes for å utelukke personer fra stilling, virksomhet, aktivitet eller annen funksjon dersom utelukkelse kan forhindre at personer begår overgrep mot eller har skadelig innflytelse på mindreårige, eller bidrar til å øke tilliten til at mindreårige tas hånd om av skikkede personer. På politiattester med dette som formål, såkalte barneomsorgsattester, anmerkes straffebestemmelser som anses relevante for å beskytte mindreårige mot overgrep og skadelig påvirkning, herunder seksuallovbrudd, volds- og ranslovbrudd og narkotikalovbrudd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.

Vertsfamilieordningen formidles av skolene, som derved vil ha et ansvar for å sørge for at elevene tas hånd om av skikkede personer. En hjemmel for å kreve politiattest av den eller de som skal ha hovedansvaret for den mindreårige eleven vil også øke foreldrenes tillit til at deres barn tas hånd om av skikkede personer.

Ordningen med vertsfamilier for mindreårige elever i den videregående skole har flere likhetstrekk med vertsfamilieordningen for utvekslingsstudenter. Etter politiregisterforskriften § 34-5 skal det kreves uttømmende og utvidet politiattest fra den eller dem som skal ha omsorgen for den mindreårige utvekslingsstudenten. Begrunnelsen for kravet om uttømmende og utvidet politiattest er at vertsfamilien over tid skal ha et heldøgns omsorgsansvar for den mindreårige utvekslingsstudenten, jf. politiregisterloven § 39 tredje ledd jf. § 37 første ledd nr. 5. Etter forskriften § 34-5 er det adgang til å kreve barneomsorgsattest av andre som bor hos vertsfamilien, men som ikke har hovedansvaret for utvekslingsstudenten.

Ordningen med vertsfamilier for elever i videregående skoler innebærer ikke ansvar for eleven i samme grad som for utvekslingsstudenter. Departementet foreslår derfor at det gis hjemmel til å utstede barneomsorgsattest til den eller de som skal ha hovedansvaret for oppfølgingen av eleven.

Hjemmelen vil kun omfatte de tilfeller der det er en skole som administrerer ordningen. Foreldre som selv finner en vertsfamilie for sine barn uten at dette skjer i regi av skolen, kan derfor ikke kreve fremlagt politiattest. Det vil heller ikke være adgang til å kreve politiattest ved ordinære leieforhold der leietaker er mindreårig.

Det foreslås at adgangen til å kreve politiattest skal være en plikt og ikke en rett, i likhet med hjemmelen for å kreve fremleggelse av politiattest for vertsfamilier for utvekslingsstudenter. Det foreslås ikke regulert hvilke konsekvenser en anmerkning på politiattesten skal få, slik at eventuelle anmerkninger må vurderes konkret. 

Det foreslås ikke å åpne for å kreve politiattest av andre som bor hos vertsfamilien som ikke skal ha hovedansvaret for den mindreårige eleven. Etter departementets syn vil det føre for langt å kreve politiattest også av andre som bor hos vertsfamilien, for eksempel barn over 18 år.


Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet antar at det vil dreie seg om et mindre antall saker i året, slik at forslaget ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Forslag til forskriftsendring:

Politiregisterforskriften § 34-5 skal lyde:

§ 34-5 Politiattest til vertsfamilie for utvekslingsstudent og mindreårige elever i videregående skole

Skoler, organisasjoner eller andre institusjoner som administrerer utvekslingsprogram for mindreårige studenter skal kreve fremleggelse av uttømmende og utvidet politiattest i samsvar med politiregisterloven § 41 av den eller dem i vertsfamilien som skal ha omsorgen for den mindreårige utvekslingsstudenten. Det kan også kreves fremleggelse av barneomsorgsattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd av andre som bor hos vertsfamilien.

Skoler som administrerer vertsfamilieordning for mindreårige elever i videregående skole skal kreve fremleggelse av barneomsorgsattest som nevnt i politiregisterloven § 39 av den eller dem i vertsfamilien som skal ha hovedansvar for den mindreårige eleven.

 

 

Departementene

 

Fylkeskommunene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Sametinget

Sosial- og helsedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

(EOS- utvalget)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Utdanningsdirektoratet

 

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Kommunenes Sentralforbund

Kontoret for fri rettshjelp

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Senter for Menneskerettigheter

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)

 

Til toppen