Høring - forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og til endring av forskrift til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

En oppheving av proffbokseloven innebærer at proffboksing blir regulert av knockoutloven og knockoutforskriften. All kampaktivitet der knockout er tillatt vil da bli regulert av én og samme lov. Dette vil sikre en likebehandling av knockoutaktiviteter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.05.2014

Vår ref.: 13/2711

Høringsbrev - forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og til endring av forskrift til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

1. Innledning

Kulturdepartementet legger med dette fram fornyet forslag om oppheving av lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing (proffbokseloven), samt forslag til endring i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutforskriften).

Forslag om oppheving av proffbokseloven var på høring i 2013, men da under forutsetning om at lov av 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven) og knockoutforskriften ikke skulle endres.

En oppheving av proffbokseloven innebærer at proffboksing blir regulert av knockoutloven og knockoutforskriften. All kampaktivitet der knockout er tillatt vil da bli regulert av én og samme lov. Dette vil sikre en likebehandling av knockoutaktiviteter.

I tillegg til å oppheve proffbokseloven, foreslår departementet nå å endre følgende sikkerhetsbestemmelser i knockoutforskriften:

  • § 8 Kamplengde: godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra bestemmelsen i nærmere bestemte tilfeller.
  • § 10 Aldersgrense: aldersgrensen heves til 40 år.
  • § 11 Beskyttelsesutstyr: krav om at utøverne skal benytte individuelt tilpasset hjelm fjernes.

Bakgrunnen for forslagene er en søknad fra Norges Bokseforbund datert 12. desember 2013 om å endre knockoutforskriften i tråd med vedtatte regelendringer i Det internasjonale bokseforbundet (AIBA). I tillegg ønsker regjeringen å tillate profesjonell boksing og annen organisert kampaktivitet som tillater knockout innenfor endrede sikkerhetsbestemmelser.

2. Gjeldende rett

2.1 Lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing (proffbokseloven)

Proffbokseloven fastsetter at deltakelse i konkurranse, oppvisnings- eller treningskamp i profesjonell boksing er forbudt. Likeledes er det forbudt å arrangere, gi økonomisk støtte eller stille lokaler til rådighet for profesjonell boksing. Det er også forbudt, i egenskap av manager, å inngå avtale eller medvirke til inngåelse av avtale om profesjonell boksekamp. Det er heller ikke tillatt å gjøre tjeneste som dommer eller sekundant. Den som forsettelig bryter loven kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Loven definerer ikke begrepene "boksing" og "profesjonell". Loven gjelder i Norge (herunder Svalbard).

Proffbokseloven ble vedtatt på grunn av boksingens medisinske skadevirkninger for utøverne, herunder risikoen for akutte og permanente hjerneskader, samt risikoen for død. For det andre ble det lagt til grunn at det gjør seg gjeldende "usunne økonomiske interesser" ved profesjonell boksing.

Mens profesjonell boksing er forbudt ved egen lov, er alle andre kampaktiviteter som tillater knockout regulert gjennom knockoutloven.

Uorganisert kampaktivitet faller utenfor lovreguleringen, men vil kunne rammes av straffeloven.

2.2 Lov av 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven) og tilhørende forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til loven (knockoutforskriften)

All kampaktivitet som tillater knockout er regulert gjennom knockoutloven og tilhørende forskrift til loven. Med knockout menes at en deltaker må avbryte kampaktiviteten på grunn av støt mot hodet.

Knockoutloven fastsetter at organisert konkurranse, oppvisnings- eller treningskamp der knockout er tillatt bare kan finne sted etter godkjenning av Kongen. I vurderingen av om godkjenning skal gis, skal det blant annet legges vekt på om kampaktiviteten i tilstrekkelig grad tar hensyn til utøvernes helse og sikkerhet. Med hjemmel i loven er det i knockoutforskriften fastsatt sikkerhetsbestemmelser som de godkjente aktivitetene må følge. Sikkerhetsbestemmelsene skal redusere skaderisikoen ved kampaktiviteten.

Hovedbegrunnelsen for knockoutloven var av medisinsk og etisk karakter. Loven ble innført på grunn av skaderisikoen ved knockoutaktiviteter og hensynet til utøvernes helse. På bakgrunn av et sannsynlig varierende skadeomfang, ble det i stedet for et forbud, innført en godkjenningsadgang for aktivitet med et kampreglement som reduserer risikoen for alvorlige skader. Lovgiver ønsket også å forhindre etableringen av nye kampaktiviteter med stor grad av vold.

I henholdt til forskriftens § 1, har Kulturdepartementet oppnevnt en godkjenningsnemnd til å behandle søknader om godkjenning av kampaktiviteter som tillater knockout. Godkjenningsnemnda består av en leder (jurist) og to medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Nemnda skal ha kompetanse om medisinske og kamptekniske forhold. Nemnda kan på bakgrunn av søknad gi godkjenning dersom kampaktiviteten utøves i overensstemmelse med sikkerhetsbestemmelsene i § 3 til § 14. Godkjenningsnemndas vedtak kan påklages til Kulturdepartementet. I dag er det fem kampaktiviteter som innehar slik godkjenning: olympisk boksing i regi av Norges Bokseforbund, karate, Taekwondo, Wushu Sanshou og kickboxing.

Den som uten å ha innhentet godkjenning forsettelig arrangerer, deltar, gir økonomisk støtte eller stiller lokaler til rådighet for slik organisert kampaktivitet, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Det samme gjelder den som inngår avtale eller medvirker til inngåelse av avtale om organisert kampaktivitet, eller som gjør tjeneste som dommer eller sekundant. Loven gjelder i Norge, herunder Svalbard.

3. Utvalg for å vurdere samordning av lovene (vedlegg 2)

Kulturdepartementet nedsatte 15. november 2012 et utvalg som vurderte muligheten for en eventuell samordning av proffbokseloven og knockoutloven. Utvalget vurderte ikke om proffboksing burde tillates.

Proffboksing er en organisert kampaktivitet der knockout er tillatt. Utvalget slår fast at dette innebærer at knockoutloven vil regulere profesjonell boksing, dersom proffbokseloven oppheves.

Utvalget anser det videre som hensiktsmessig å samordne de to lovene ved å la all kampaktivitet, herunder profesjonell boksing, reguleres av én og samme lov. En slik samordning vil være klargjørende, medføre forenkling og sikre likebehandling av ulike kampaktiviteter som tillater knockout, uavhengig av hvordan aktiviteten benevnes. Begrepet "kampaktivitet som tillater knockout" er et klart definert begrep, i motsetning til begrepet "profesjonell boksing". Det er utvalgets vurdering at skillet mellom amatør- og proffidrett fremstår som mindre klart og ikke har samme relevans i dag. Det forhold at det ikke er entydig hvilke aktiviteter som faller inn under begrepet "profesjonell boksing" og dermed er regulert av proffbokseloven, er etter utvalgets vurdering et selvstendig argument for oppheving av proffbokseloven.

 

4. Forslag 1: Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing (vedlegg 3)

4.1 Departementets vurdering

Profesjonell boksing er en kampaktivitet der knockout er tillatt. En oppheving av proffbokseloven innebærer at profesjonell boksing blir regulert av knockoutloven. All kampaktivitet der knockout er tillatt vil da bli regulert av én og samme lov. En slik samordning vil være klargjørende, medføre forenkling og sikre likebehandling av ulike kampaktiviteter som tillater knockout, uavhengig av hvordan aktiviteten benevnes.

Etter knockoutloven kan organisert konkurranse, oppvisnings- eller treningskamp der knockout er tillatt, bare finne sted etter godkjenning fra Kongen. Med knockout menes at en deltaker må avbryte kampen på grunn av støt mot hodet. Som punkt 2 Gjeldende rett viser, omfatter begge lovene i hovedsak samme aktiviteter og personkrets, og gjelder innenfor det samme geografiske virkeområdet. Overtredelse av de to lovene straffes på samme måte og forutsetter forsett.

En oppheving av proffbokseloven medfører at den som ønsker å arrangere organisert konkurranse, oppvisnings- eller treningskamp i profesjonell boksing kan søke godkjennings­nemnda om tillatelse til dette. 

Godkjenningsnemnda kan gi godkjenning til organisert kampaktivitet som tillater knockout, dersom kampaktiviteten utøves i overensstemmelse med sikkerhets­bestemmelsene i § 3 til § 14 i knockoutforskriften. Sikkerhetsbestemmelsene setter krav til kampansvarlig leder (§ 3), kamplege (§ 4), helseattest (§ 5), startbok (§ 6), karantenebestemmelser (§ 7), kamplengde (§ 8), vektklasser (§ 9), aldersgrense (§ 10), beskyttelsesutstyr (§ 11), kampareal (§ 12), antidopingbestemmelser (§ 13) og utenlandske utøvere (§ 14).

Det er departementet som fastsetter eventuelle endringer i sikkerhetsbestemmelsene, med de implikasjoner eventuelle endringer måtte få for det som i dag omtales som profesjonell boksing. Eventuelle endringer i proffbokseloven må vedtas av Stortinget. En oppheving av proffbokseloven innebærer derfor en delegasjon av myndighet fra Stortinget til regjeringen om å avgjøre om profesjonell boksing og andre kampaktiviteter som tillater knockout skal være tillatt.

Regjeringen ønsker å tillate profesjonell boksing og andre organiserte kampaktiviteter som tillater knockout innenfor endrede sikkerhetsbestemmelser. En forutsetning for dette er at proffbokseloven oppheves. I tillegg må knockoutforskriften endres. Forslag om oppheving av proffbokseloven må derfor sees i sammenheng med forslaget under punkt 5, endring av knockoutforskriften.

Samlet vil en oppheving av proffbokseloven og en endring av knockoutforskriften innebære en oppmykning av knockoutloven og -forskrift. Det vil kunne bli tillatt med knockoutaktiviteter uten hjelm (for eksempel proffboksing), samt at aldersgrensen heves til 40 år. Videre vil det i enkelttilfeller kunne bli tillatt med kamper lengre enn tolv minutter, men begrenset til kampaktiviteter med tilfredsstillende skadestatistikk, samt for enkelte tittelkamper for erfarne utøvere og internasjonale mesterskap.

Proffboksing kan ha medisinske skadevirkninger for utøverne. Det er ikke framkommet endringer i det medisinske kunnskapsgrunnlaget knyttet til skadevirkningene i proffboksing. De foreslåtte endringene er en oppmykning som kan innebære økt risiko for skader. Det vil derfor i større grad bli opp til den enkelte utøver å frivillig utsette seg for denne risikoen. Kulturdepartementet mener likevel lov og forskrift vil sikre en bedre ivaretakelse av utøvernes helse og sikkerhet enn om både knockoutloven og proffbokseloven oppheves.

5. Forslag 2: Endring av knockoutforskriften (vedlegg 4)

5.1 Nærmere om departementets forslag til endringer

5.1.1   § 8. Kamplengde

Forskriftens bestemmelse om kamplengde begrenser i dag kamplengden til maksimalt tolv minutter effektiv kamptid pr. døgn pr. utøver. Varigheten av én sammenhengende runde er begrenset oppad til tre minutter effektiv kamptid og det skal være minst ett minutts pause mellom hver runde. Videre kan en utøver maksimalt delta i to kamper av seks minutters effektiv kamptid pr. døgn. Dersom det arrangeres to kamper pr. døgn, skal det være minst seks timers pause mellom kampene. Godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra denne bestemmelsen. Det er ikke angitt nærmere kriterier for hva som skal ligge til grunn ved vurderingen av søknader om unntak.

Godkjenningsnemnda har i sin praksis gitt samtykke til unntak for enkelte kampaktiviteter som har hatt tilfredsstillende skadestatistikk. Nemnda har i disse tilfellene gitt samtykke til inntil 18 minutter samlet kamptid pr. døgn.

Kulturdepartementet foreslår å endre forskriften for å gi nærmere føringer for når godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra bestemmelsen om kamplengde. Det foreslås å endre forskriften slik at godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra bestemmelsen for: 

  • kampaktiviteter med tilfredsstillende skadestatistikk
  • enkelte tittelkamper for erfarne utøvere, samt internasjonale mesterskap.

Departementet ber spesielt om tilbakemelding på om en slik unntaksbestemmelse bør begrenses oppad til enten; 1) maksimalt 20 minutter kamplengde eller 2) maksimalt 36 minutter kamplengde. Alternativ 1, maksimalt 20 minutter kamplengde, innebærer at det vil kunne bli gitt godkjenning til for eksempel tittelkamper for kvinnelige proffboksere ettersom de internasjonalt bokser maksimalt 10 runder av 2 minutter. De aller lengste proffboksekampene (blant annet tittelkamper for menn som kan vare opptil 36 minutter) vil fortsatt være forbudt. Alternativ 2 innebærer derimot at det også vil kunne bli tillatt med for eksempel tittelkamper for mannlige proffboksere. Videre ber departementet om en vurdering av mulige konsekvenser av slik presisering av unntaksbestemmelsen som nevnt ovenfor. Departementet holder fast på at kamplengden som hovedregel fortsatt skal være begrenset til maksimalt tolv minutter effektiv kamptid pr. døgn pr. utøver.  

5.1.2   § 10. Aldersgrense

Bestemmelsen fastsetter at utøvere ikke skal være under 18 år eller over 34 år.

Aldersgrensen på 34 år ble i sin tid fastsatt skjønnsmessig. Dette var dels basert på internasjonale aldersgrenser, og dels på bakgrunn av antakelsen om at faren for hodeskade vil tilta ved økende alder, ved sviktende form og ved en økende akkumulert skademengde.

Departementet foreslår at aldersgrensen heves til 40 år. Dette er begrunnet med at AIBA har hevet sin aldersgrense til 40 år.

5.1.3   § 11. Beskyttelsesutstyr

Bestemmelsen fastsetter at utøverne skal benytte individuelt tilpasset hjelm og annet beskyttelsesutstyr som reduserer risikoen for skade. Godkjenningsnemnda kan videre fastsette vilkår til beskyttelsesutstyr som må benyttes for den enkelte kampaktivitet.

AIBA har fra og med 2013 fjernet kravet om hjelm for mannlige seniorboksere. Departementet registrerer at AIBA samtidig har økt tykkelsen på hanskene for de fem tyngste vektklassene (vektklasser over 64 kg).

Departementet foreslår at bruk av individuelt tilpasset hjelm ikke lenger skal være obligatorisk.

5.2 Departementets vurdering

Kulturdepartementet foreslår å endre knockoutforskriften for å tillate profesjonell boksing og annen organisert kampaktivitet som tillater knockout innenfor endrede sikkerhetsbestemmelser.

Knockoutloven med sikkerhetsbestemmelser skal sørge for at kampaktiviteter som tillater knockout i tilstrekkelig grad tar hensyn til utøveren helse og sikkerhet. Sikkerhetsbestemmelsene skal kun redusere risikoen for skade og ikke eliminere skaderisikoen ved de aktiviteter som gis godkjenning. Sikkerhetsbestemmelsene er medisinsk begrunnet og tar i stor grad utgangspunkt i AIBAs gamle regler for "amatørboksing".

De foreslåtte endringene i dette høringsnotatet vil innebære en oppmykning av lov og forskrift. Det vil bli tillatt med knockoutaktiviteter uten hjelm (for eksempel proffboksing), samt at aldersgrensen heves til 40 år. Videre vil det i enkelttilfeller kunne bli tillatt med kamper lengre enn tolv minutter, men begrenset til kampaktiviteter med tilfredsstillende skadestatistikk, samt for enkelte tittelkamper for erfarne utøvere og internasjonale mesterskap.

Spesielt økt kamplengde og økt aldersgrense vil kunne medføre økt risiko for skader:

  • Risikoen for akutte og kroniske hjerneskader som følge av kampaktiviteter som tillater knockout henger sammen med antall harde støt mot hodet som en utøver utsettes for. Det må anses som sannsynlig at kampens lengde har betydning med tanke på antall harde støt mot hodet. I tillegg forsvarer utmattede utøvere seg dårligere.
  • En høyere aldersgrense vil kunne medføre en lengre karriere, inkludert flere kamper, for enkelte kampsportutøvere. Dette vil kunne øke risikoen for at en utøver blir utsatt for flere knockouts, samt andre mindre hodeskader. Dette vil øke risikoen at utøvere pådrar seg kroniske hjerneskader. Det er også sannsynliggjort at eldre personer henter seg dårligere og langsommere inn etter eventuelle hodeskader.

Når det gjelder dagens krav om bruk av hjelm, er det imidlertid lite dokumentasjon på at bruk av hjelm alene reduserer effekten av slag mot hodet med tanke på hjerneskade. Også ved "amatørboksing" (AIBA Open Boxing) etter dagens norske sikkerhetsbestemmelser er det påvist risiko for akutte og kroniske hjerneskader. Hjelmen beskytter imidlertid mot ytre skader, særlig i øyets omgivelser.

Kampaktiviteter som tillater knockout har potensial for medisinske skadevirkninger for utøverne. Det er i første rekke den enkelte kampaktivitetens reglement og tilhørende sikkerhetsbestemmelser som reduserer skaderisikoen. Det er ikke framkommet endringer i det medisinske kunnskapsgrunnlaget knyttet til skadepotensialet i kampidretter. De foreslåtte endringene er en oppmykning som kan innebære økt risiko for skader. Det vil derfor i større grad bli opp til den enkelte utøver å frivillig utsette seg for denne risikoen. Kulturdepartementet mener likevel lov og forskrift vil sikre en bedre ivaretakelse av utøvernes helse og sikkerhet enn om både knockoutloven og proffbokseloven oppheves.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser

Foreslåtte endringer vil kunne føre til flere søknader om godkjenning av kampaktiviteter som tillater knockout. Godkjenning gis for inntil tre år. Godkjenningsnemnda vil derfor kunne få noe mer arbeid. Nemndas medlemmer godtgjøres etter statens satser for statlige utvalg fastsatt i Statens personalhåndbok. Økt arbeidsmengde vil derfor medføre noe økte kostnader for staten. Etter at foreslåtte lov- og forskriftsendringer eventuelt er vedtatt, vil Kulturdepartementet sette en felles årlig søknadsfrist. Dette vil kunne begrense eventuelle økte økonomiske og administrative konsekvenser.

 

7. Høringsfrist

Høringsnotatet er også lagt ut på Internett, se https://www.regjeringen.no/kud.

Vi ber om at eventuelle merknader til begge forslagene i dette notatet, samt den vedlagte vurderingen fra utvalget sendes departementet innen 28. mai 2014. På grunn av særlige omstendigheter og ettersom forslag om oppheving av proffbokseloven har vært på høring tidligere er høringsfristen satt til 7 uker.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis per e-post til postmottak@kud.dep.no, eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

Høringsinstansene oppfordres til å forelegge høringsnotatet for relevante underinstanser mv. som ikke står på adresselisten.

 

Med hilsen

 

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Kjartan Pedersen Gurholt
rådgiver

 

 

4 vedlegg:

- Høringsinstanser
- Utvalgets vurdering
- Forslag 1: Forslag til lov om oppheving av lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing
- Forslag 2: Forslag til endring i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

 

Vedlegg 2:

Knockoututvalgets vurdering (.pdf)

Vedlegg 3:

Forslag til lov om oppheving av lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing

 

I

 

Lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing oppheves.

 

II

 

Ikraftsetting

 

Oppheving gjelder fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

 

_______________________________________________________________________________

 

Vedlegg 4:

Forslag til endring i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

I forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov av 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout gjøres følgende endringer:

I

 

§ 8 skal lyde:

Utøvelse av kamp, bestående av runder, skal begrenses oppad til maksimalt tolv minutter effektiv kamptid pr. døgn pr. utøver. En utøver kan maksimalt delta i to kamper av seks minutter effektiv kamptid pr. døgn. Dersom det arrangeres to kamper pr. døgn, skal det være minst seks timers pause mellom kampene. Varigheten av én sammenhengende runde skal begrenses oppad til tre minutter effektiv kamptid. Det skal være minst ett minutts pause mellom hver runde.

Godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra denne bestemmelsen, begrenset oppad til enten 1) 20 minutter kamplengde eller 2) 36 minutter kamplengde, for:

  • kampaktiviteter med tilfredsstillende skadestatistikk 
  • enkelte tittelkamper for erfarne utøvere, samt internasjonale mesterskap.

 

II

 

§ 10 skal lyde:

Utøvere skal ikke være under 18 år eller over 40 år.

 

III

 

§ 11 skal lyde:

Utøverne skal benytte individuelt tilpasset beskyttelsesutstyr som reduserer risikoen for skade. Hjelm er ikke obligatorisk beskyttelsesutstyr. Godkjenningsnemnda kan fastsette vilkår til beskyttelsesutstyr som må benyttes for den enkelte kampaktivitet.

IV

 

Ikraftsetting

 

Endringene i §§ 8, 10 og 11 gjelder fra det tidspunktet Kongen bestemmer.

 

Høringsinstanser:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Den norske legeforening

Det norske MMA-forbundet

Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Norges Bokseforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges Kampsportforbund

Norges Kickboxing Forbund

Norges Profesjonelle Bokseforbund

Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Norwegian Muay Thai Association

Politidirektoratet

Politihøgskolen