Høring - forslag til endring av lov om elsertifikater

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.01.2015

Vår ref.: 14/294

Høring - forslag til endring av lov om elsertifikater

Olje- og energidepartementet sender forslag til endring av lov om elsertifikater på høring:

Høringsnotatet

Høringsnotatet innholder fire hovedelementer. Det foreslås å utvide overgangsordningen til å inkludere vannkraftverk med installert effekt under 10 MW. Videre forslås det at kraftforbruk i raffinerier fritas for elsertifikatplikten. Det forslås også en justering av elsertifikatkvotene for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser i avtalen mellom Norge og Sverige. Departementet presenterer et forslag til oppmykning av sluttdatoen for når anlegg kvalifiserer for rett til elsertifikater.

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Samlet mål for fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 26,4 TWh i 2020. I henhold til avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011 skal det gjennomføres en kontrollstasjon innen utgangen av 2015. Dette innebærer felles utredninger og drøftelser mellom landene om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater. Forslag til lovendringer er en del av gjennomføringen av denne kontrollstasjonen.

Innsending av høringsuttalelser

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Uttalelser er offentlige etter Offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Olje- og energidepartementet ber om at eventuelle merknader sendes innen 19. januar 2015.

Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Sverre Sand (22 24 62 28) eller rådgiver Guro Fasting (22 24 61 77).

Med hilsen                                                                         

Andreas Eriksen (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                                 Toril J. Svaan

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Lenke til Høringsnotatet i pdf-format:

Høringsnotat – forslag til endring av lov om elsertifikater

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet rapporten Kontrollstasjonsrapport: NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen (Rapport nr. 5/2014) og svar på tilleggsoppdrag i brev av 24. november 2014:

NVEs kontrollstasjonsrapport

NVEs brev av 24. november 2014

 

Samtlige fylkesmenn

Agder Energi

Aksjonærforeningen i Norge

Asplan Viak AS – KanEnergi

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bergen Energi AS

BKK AS

Brønnøysundregistrene

Christian Michelsen Research

CICERO

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den Norske Turistforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktenes energiforening - Defo

E-CO Energi

Ecohz AS

Elklagenemnda

Energi Norge

Energibrukerne

Enova SF

Esso Norge AS

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fortidsminneforeningen

Framtiden i våre hender

Fred Olsen Renewables

Fridtjof Nansens Institutt

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Greenpeace Norge

Greenstream Networks

Handelshøyskolen BI

Havgul AS

HG Capital, Commerzbank, DNB Bank, Vasa Vind, Zephyr AS

Huseiernes Landsforbund

Hydro Energi AS

ICAP Energy AS

IFE – Institutt for energiteknikk

Innovasjon Norge

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kommunesektorens organisasjon - KS

KS, v/Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Lyse Produksjon

Markedskraft AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordpool NASDAQ OMX

Nord Pool Spot

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bioenergiforening - NOBIO

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Energi

Norsk Hydro ASA

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Miljøkraft AS

Norsk olje og gass

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk solenergiforening

Norsk Teknologi

NORWEA

NOS Clearing ASA

NTE Energi

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

Oljedirektoratet

Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold - SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget

Sarepeta Energi AS

SCATEC

Seatower AS

SINTEF Energiforsking AS

Skattedirektoratet

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statoil ASA

Statskog SF

Sway AS

TrønderEnergi Kraft

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vestavind Kraft AS

WWF-Norge

Zero

ØKOKRIM