Høring om endringer i RLE-faget

Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Departementet foreslår å endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Læreplanen i faget foreslås også endret. I tillegg foreslås det krav om relevant kompetanse for å kunne undervise i fag og presisering av hvilke avgjørelser barneverntjenesten kan ta.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.01.2015

Kunnskapsdepartementet foreslår å å endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Læreplanen i faget foreslås også endret, slik at det tas inn et krav om at om lag halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes til kristendomskunnskap.

Videre foreslår departementet å endre reglene om krav om relevant kompetanse for å kunne undervise i fag, slik at det kan innføres krav for alle lærere. Departementet foreslår samtidig å oppheve den særlige adgangen skoler med små ungdomstrinn i dag har til å fravike kompetansekravene for undervisning.

Høringsnotatet inneholder i tillegg et forslag om å klargjøre hvilke avgjørelser i skolesammenheng barneverntjenesten kan ta på vegne av barnet etter en omsorgsovertakelse, og hvilke avgjørelser barnets foreldre fremdeles skal kunne ta.
(22.10.2014)
_______________________________________________________________________________

Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. (PDF)

Vedlegg til kapittel 3 i høringsnotatet - Lovbestemmelser som omhandler foreldre (PDF)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.