Høring - spørsmål om ratifikasjon av 2010 HNS-protokollen og gjennomføring av protokollen i norsk rett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.07.2014

Vår ref.: 14/1023 EP ANES/mk

HØRING – SPØRSMÅL OM RATIFIKASJON AV 2010 HNS-PROTOKOLLEN OG GJENNOMFØRING AV PROTOKOLLEN I NORSK RETT


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring spørsmålet om ratifikasjon av protokollen 30. april 2010 («2010 HNS-protokollen») til den internasjonale konvensjon 3. mai 1996 om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer. Videre bes høringsinstansene ta stilling til gjennomføringen i norsk rett av de endringer som følger av 2010 HNS-protokollen. Det er redegjort nærmere for forslagene i det vedlagte høringsnotatet. Vi viser til at spørsmålet om gjennomføring av 1996 HNS-konvensjonen før endringsprotokollen har vært på høring tidligere.

Vedlagt følger 2010 HNS-protokollen, jf. vedlegg 1, og en konsolidert versjon av 1996 HNS-konvensjonen med de endringer som følger av 2010 HNS-protokollen, jf. vedlegg 2 A og 2 B, begge i engelsk originalversjon. Videre vedlegges en oversikt over den konsoliderte konvensjonen, i engelsk originalversjon, utarbeidet av IMOs sekretariat, jf. vedlegg 3 A og
3 B.

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 16. juli 2014. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med vennlig hilsen


Anne-Karin Nesdam e.f.
lovrådgiver

                                                                                  Mona Kristensen
                                                                                  seniorkonsulent

Adresseliste


Departementene

Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kystverket
Sjøfartsdirektoratet

Advokatforeningen
Assuranceforeningen Skuld
Borregaard ASA
Cefor
De sjøkyndiges forbund
Elkem ASA
Eramet Norway AS
Esso Norge AS
Finans Norge
Fiskebåtredernes Forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard AS
Greenpeace Norge
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Intertanko
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøstiftelsen Bellona
NHO Logistikk og Transport
NHO Sjøfart
NOAH AS
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Nordland Fylkes Fiskarlag
Norges Fiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk olje og gass
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Senter for menneskerettigheter
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Norske Shell AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Reichhold Norway AS
Statoil ASA
Yara International ASA