Høring - utkast til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.12.2014