Høring - utkast til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.12.2014

Vår ref.: 14/2016

Høringsbrev - Utkast til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen      

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i § 18 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Lovforslaget går ut på at hjemmeboende barns inntekter fra arbeid i fritid og ferier, som hovedregel ikke skal regnes med ved vurdering og utmåling av økonomisk stønad til familien.

Høringsnotatet redegjør for to alternative endringer i bestemmelsen om stønad til livsopphold:

 • En hovedregel uten beløpsgrense
 • En hovedregel om at barns inntekter under en bestemt beløpsgrense ikke skal innvirke på familiens stønad.

Det forslås ikke at selve beløpet lovfestes, men at loven eventuelt viser til vedtatte beløpsgrenser for barns inntekt som reguleres jevnlig. Departementet ønsker synspunkter fra høringsinstansene på hvilken beløpsgrense som anses hensiktsmessig hvis det i loven skal vises til en beløpsgrense.

Høringsnotatet er tilgjengelig på hjemmesiden til Arbeids- og sosialdepartementet http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/hoeringer

Ta kontakt med departementet på telefon 22248501 hvis det er behov for å få tilsendt høringsnotatet per post.

Høringsfristen er 2. desember 2014.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@asd.dep.no

Høringsuttalelser kan også sendes til  Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. 

 

Med hilsen                                                                        

Ulf Pedersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Heidi R. Lohrmann

                                                                                          avdelingsdirektør

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Attføringsbedriftene
 • Barneombudet
 • Blå Kors
 • Datatilsynet
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Frelsesarmeen
 • Frivillighet Norge
 • Fylkesmannsembetene
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Ideelt nettverk
 • Jussbuss i Oslo
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens bymisjon
 • Kommunene
 • Kontaktutvalget mellom Regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte
 • Kreftforeningen
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Mental Helse
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • NTL NAV
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Podium AS
 • Politidirektoratet
 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samarbeidsforum mot fattigdom
 • Sámediggi - Sametinget
 • Senter for seniorpolitikk
 • Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i Oslo
 • Trygderetten
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO
 • Utlendingsdirektoratet
 • Velferdsalliansen
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen