Prop. 147 L (2014–2015)

Endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier)

Sosialtjenesteloven foreslås endret. Loven inneholder regler om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven). Det foreslås en endring i loven som medfører at kommunene skal holde barns inntekt fra arbeid i fritid og skoleferier utenfor ved vurdering av søknader om økonomisk stønad.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget