Høringer

Høring – Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Høring om Tilregnelighetsutvalget utredning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.03.2015

Vår ref.: 14/6745

Høring – Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

 
Åpne høringsingsbrev i pdf-format

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Tilregnelighetsutvalgets utredning om strafferettslig utilregnelighet, psykiatriens rolle i strafferettspleien og hvordan samfunnet bør verne seg mot utilregnelige personer som utgjør en fare for medborgeres liv og helse. Det vises til utredningen side 21–34 for et sammendrag av utvalgets vurderinger.

Høringsfristen er fredag 27. mars 2015.

[I forbindelse med ny versjon av Regjeringen.no som ble lansert 15. desember 2014, oppfordrer vi til å avgi høringssvar digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter Offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.]

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene selv vurderer om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende etater. Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

 

Med vennlig hilsen

 

Fredrik Bøckman Finstad e.f.
avdelingsdirektør

Lise Lehrmann
lovrådgiver

Adressatliste.pdf

Adressatliste


Departementene


Domstoladministrasjonen

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

 

Barneombudet

Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt

Datatilsynet

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Den rettsmedisinske kommisjon

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Fylkeskommunene

Fylkesmennene/Sysselmannen på Svalbard

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helsetilsynet i fylkene

Klinikk sikkerhetspsykiatri Bergen

Kommunene

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgen, regionskontorene

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

KRIPOS

Landets helseforetak

Landets kontrollkommisjoner

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Politidirektoratet

Politidistriktene

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge

Regional sikkerhetsavdeling Brøset

Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg

Sivilombudsmannen

Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri Nasjonalt kompetansesenternettverk SIFER

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statsadvokatembetene

 

ADHD Norge

Amnesty International

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske lægeforening

Det norske Menneskerettighetshuset

Fagforbundet i Norge

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Foreningen for human narkotikapolitikk

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvarergruppen av 1977

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Galebevegelsen

Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Human-Etisk Forbund

Hvite ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontaktutvalget ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Kunnskapssenteret

Landsforbundet for utviklingshemmete og pårørende (LUPE)

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen for Psykopat Ofre

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Landsforeningen for utekontakter

Landsforeningen for Voldsofre og
Motarbeiding av Vold

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt Marborg

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Menneskeverd

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

NA, Anonyme Narkomane

Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Politilederlag

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk foreldrelag for funksjonshemmede (NOFF)

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk forum for terapeutiske samfunn

Norsk Pasientforening

Norsk Presseforbund

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Psykologforening

Norsk Redaktørforening

Norsk sosionomforbund

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Patentstyret

Personvernkommisjonen

Personvernnemnda

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Rokkansenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

Samfunnsviternes fagforening

Senter for medisinsk etikk, SME

Senter for sjeldne diagnoser

SINTEF Teknologi og samfunn

SPEKTER

Statsadvokatenes forening

Statstjenestemannsforbundet

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Ungdom mot narkotika

UNIO Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsforbundet

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

WayBack

We shall overcome

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Institutt for kriminologi og rettsosiologi

Institutt for samfunnsforskning

Landets høyskoler med helsefaglig utdanning

Norsk senter for menneskerettigheter

Politihøgskolen

Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Universitetet i Oslo

Seksjon for selvmordsforskning og
-forebygging, Universitetet i Oslo

Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)