Høring – endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.10.2014

Vår ref.: 14/3888

Høring – endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter fastse satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften).

De foreslåtte forskriftsendringene omfatter forskriftens § 5 annet ledd nr. 2 om fritt rettsråd i saker om erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

Forslaget innebærer at retten til advokatbistand som fritt rettsråd i straffesaker reduseres. Det tas forbehold for endringer som følge av den videre budsjettprosessen.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer eller foreninger, eller andre som ikke er oppført på listen.

Høringsbrevet er også tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/jd.

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes per e-post til postmottak@jd.dep.no innen 10.10.2014. Det er ønskelig at merknadene sendes i Word-format (ikke PDF-fil).

Med vennlig hilsen
Jostein Solberg
avdelingsdirektør

Lene Smith Walaas
seniorrådgiver

1.   Innledning 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter fastse satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften). De foreslåtte forskriftsendringene omfatter forskriftens § 5 annet ledd nr. 2 om fritt rettsråd i saker hvor det fremmes krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

Under følger en gjennomgang av gjeldende rett, departementets endringsforslag, samt forslag til forskrift om endring av forskrift.

2.   Forslaget 

2.1 Gjeldende rett
Etter lov om fri rettshjelp § 11 første ledd nr. 3 gis det fritt rettsråd uten behovsprøving «for siktede som reiser krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning etter straffeprosessloven kapittel 31».

I stykkprisforskriftens § 5 annet ledd nr. 2 er det fastsatt en stykkpris på 8 timer for fritt rettsråd i saker hvor det fremmes krav om «Erstatning for urettmessig straffeforfølgning».

2.2 Endringsforslaget
Forslaget går ut på å halvere stykkprisen til 4 timer i saker hvor det fremmes krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

Etter bestemmelsen i § 5 annet ledd nr. 2 er det fastsatt en stykkpris på 8 timer i slike saker. Endringen som foreslås er basert på at det ikke er behov for et så høyt antall timer med advokatbistand i slike saker.

Departementet har innhentet tall over faktisk medgått tid i slike saker for 2013 fra fem fylkesmannsembeter. Embetene har opplyst om 343 saker hvor det er innvilget alminnelig stykkpris i 2013. Tallene viser at advokatene i gjennomsnitt oppgir å ha arbeidet 5,8 timer i disse sakene. I et stort antall saker oppgir advokatene å ha betydelig mindre enn 8 timer. I 175 saker oppgir advokatene å ha benyttet 5 timer eller mindre med saken, noe som utgjør 48 % av sakene.

Tallene viser videre at det ytterst sjelden er behov for å gi bistand utover stykkprisen i disse sakene, og at det kun er et fåtall saker hvor det er innvilget utvidet bevilling. I den forbindelse er det opplyst at advokatene i 34 av 361 saker (inkludert saker hvor det var innvilget liten stykkpris, jf. stykkprisforskriften § 5 første ledd, og deretter utvidet fritt rettsråd) oppgir å ha benyttet mer enn 8 timer. Dette utgjør 9,4 % av sakene.

Departementet vurderer at det innhentede tallmaterialet bekrefter at stykkprisen i disse sakene ikke treffer etter sin hensikt, idet advokatene i et uforholdsmessig høyt antall saker får betalt langt utover faktisk medgått tid i sakene. Vi har videre innhentet vurdering fra Statens sivilrettsforvaltning som opplyser at dette tallmaterialet samsvarer med deres erfaring med det arbeidet som nedlegges i slike saker. På bakgrunn av dette er det etter departementets vurdering behov for en justering av stykkprisens størrelse for denne sakstypen.

Departementet har videre sett hen til at dersom faktisk samlet timeforbruk i saken er eller vil bli over det dobbelte av fastsatt stykkpris eller det på et senere tidspunkt er behov for ytterligere bistand i samme sak, kan advokaten søke om utvidet bevilgning hos fylkesmannen, jf. stykkprisforskriften § 5 siste ledd. Fylkesmannen kan da fastsette salæret skjønnsmessig etter salærforskriften § 7, jf. rettshjelpforskriften § 3-5. Ved en justering i stykkprisen til 4 timer vil det følgelig kun være for de saker hvor faktisk medgått tid er mellom 4 og 8 timer at advokaten må arbeide mer enn stykkprissatsen dekker. Bruker advokaten mer enn 8 timer vil advokaten ha mulighet til å søke fylkesmannen om utvidet bevilling. Etter departementets syn vil en reduksjon av stykkprisen derfor ikke medføre urimelige konsekvenser for advokatene.

Forslag til endret ordlyd følger nedenfor i pkt. 4. Videre må Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv om fri rettshjelp G-12/05 justeres.

3.   Administrative og økonomiske konsekvenser

Den foreslåtte endringen er anslått til å gi en innsparing på omlag kr 2,2 millioner i 2015.

4.   Forslaget

Forslag til forskrift om endring av forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter fastse satser ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften).

Forskriften § 5 annet ledd nr. 2 skal lyde:

2. Erstatning for urettmessig straffeforfølgning, jf. rettshjelpsloven § 11 første ledd nr. 3: 4 ganger den offentlige salærsats.

 

Med hilsen
Jostein Solberg
avdelingsdirektør

Lene Smith Walaas
seniorrådgiver

Domstolsadministrasjonen

Den norske Advokatforening

Finansdepartementet

Forsvarergruppa av 1977

Fylkesmennene

Juridisk rådgivning for kvinner

Juristenes rettshjelperforening

Jushjelpa i Midt-Norge

Juss Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskriminieringsnemnda

Norges Juristforbund

Oslo kommune fri rettshjelp

Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark

Statens sivilrettsforvaltning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Til toppen