Høring – forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2014

Vår ref.: TN 14/2269

HØRING – FORSLAG OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR BYGGEPLASSER I NORGE

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette frem forslag til fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.

Det følger av allmenngjøringsloven § 7 andre punktum at allmenngjøringsforskrifter opphører å gjelde dersom partene i avtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 19. mai 2014. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder frem til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7.

Begjæringen om allmenngjøring

I begjæringen viser LO og Fellesforbundet til at innslaget av utenlandsk arbeidskraft i byggenæringen fortsatt er høyt, og at deler av bransjen fremdeles sliter med useriøsitet og sosial dumping.

I begjæringen er det vist til en kartlegging hvor Arbeidstilsynet har sendt ut spørreskjema og gjennomført samtaler med sine inspektører i alle regioner. Det er også innhentet skriftlige innspill fra inspektørene. Kartleggingen viser at 80 % av respondentene er enige om at sosial dumping brer om seg i stadig nye næringer, og at vi er på vei mot et todelt arbeidsliv. I forhold til byggområdet svarte 89,1 % at ”jeg avdekker ofte brudd på regler om lønn”, og 84 % svarte at det er ”lett å finne virksomheter med utenlandske arbeidstakere”. 98,1 % sa seg helt eller delvis enig i at allmenngjøring har positiv effekt.

Det er også vist til Arbeidstilsynets statistikk når det gjelder tilsyn mot sosial dumping i bygg, verft og landbruk for perioden 2012 til og med første kvartal 2014. I følge statistikken ble det gjennomført 2198 tilsyn innen bygg og anlegg og gitt 1940 reaksjoner. Reaksjonsprosenten er oppgitt å være 74 %. En betydelig andel av reaksjonene ble ifølge begjæringen gitt med hjemmel i allmenngjøringsloven og allmenngjøringsforskriften.  

Begjæringen viser også til Fafo-rapport 2014:14 Privatmarkedet i byggenæringen, usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem, hvor det blant annet henvises til en spørreundersøkelse som Fafo gjennomførte i samarbeid med regionale verneombud blant arbeidstakere i privatmarkedet i september/ oktober 2013. Følgende oppsummering fra undersøkelsen er tatt med i begjæringen: ”Spørreundersøkelsen blant arbeidstakerne i privatmarkedet gir ikke et statistisk representativt materiale, men samlet sett er vår vurdering at en ikke ubetydelig andel av dem som jobber i dette markedet, har en arbeidssituasjon med klare irregulære trekk. En av ti oppga å ikke betale skatt, og nesten halvparten var usikre på om kunden betalte merverdiavgift. En betydelig andel av de utenlandske arbeidstakerne hadde en lønn som bryter med allmenngjøringsforskriften, og feltbesøkene med de regionale verneombudene dokumenterte omfattende brudd med HMS-regelverk."

I følge begjæringen vil fortsatt allmenngjøring bare være et av flere tiltak mot en voksende useriøsitet i markedet. Det vises til at dette også er et tema som både partene i arbeidslivet og myndighetene har rettet stadig mer oppmerksomhet mot.

Alt i alt legger LO til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft på byggfagsoverenskomstens område.

Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrift om tariffavtale for byggeplasser i Norge på høring i tråd med LOs begjæring. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.

Høring

Høringssaken er lagt ut på internett: http://www.regjeringen.no/nb.html?id=763925

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Finsland (22 24 85 82) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post til postmottak@asd.dep.no eller vanlig post til nemnda innen fredag 19. september 2014.

Med hilsen
Johan Kr. Øydegard
Tariffnemndas leder

Vedlegg

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Fastsatt av Tariffnemnda xx. xx 2014 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

       Denne forskriften er fastsatt på grunnlag av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

§ 2. Hvem forskriften gjelder for

       Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser.

       Med faglært arbeidstaker menes en arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende kompetanse som formelt kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Ufaglært arbeidstaker har ikke fag- eller svennebrev.

       Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

§ 3. Virksomhetens ansvar

       Virksomhet som utfører arbeidsoppdrag i samsvar med § 2 har ansvar for at bestemmelsene i denne forskriften gjennomføres. Ansvaret gjelder for arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 4. Lønnsbestemmelser

       Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:

a) For faglærte: kr. 182,50. 

b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr.164,00. 

    For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr. 171,00. 

c) For arbeidstakere under 18 år: kr. 110,00. 

§ 5. Regulering av lønn i forskriftens virketid

       Satsene i § 4 i skal endres i samsvar med nye satser som måtte følge av eventuelle tariffrevisjoner mv.

§ 6. Utgifter til reise, kost og losji

       For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser.

       Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning, e.l. kan avtales.

§ 7. Arbeidstøy

       Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.

Kap. III. Fravikelighet m.m.

§ 8. Fravikelighet

       Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.

§ 9. Ikrafttreden, opphør og endringer

       Forskriften trer i kraft ….

       Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Fellesoverenskomsten for byggfag mellom LO og NHO 2014–2016 blir avløst av ny tariffavtale eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen.

       Forskrift 24. april 2013 nr. 426 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge oppheves straks.

 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Virke
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • KS
 • Norges Rederiforbund
 • UiO v/Institutt for privatrett