Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits

Endringer i universitets- og høyskoleloven

Forslag om å innføre en avgrenset ordning hvor de statlige universitetene og høyskolene får anledning til å kreve studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits. Denne høringen er trukket tilbake etter budsjettforliket mellom H, FrP, V og KrF.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2014

Kunnskapsdepartementet viser til forliket om statsbudsjett for 2015 mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, og Venstre og Krf. Det fremgår av forliket at kuttet knyttet til innføring av en ordning som åpner for studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits er reversert. Kunnskapsdepartementet avlyser dermed høringen om  forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften. (Forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift av 15. desember 2005 nr. 1506 om egenbetaling på høring.)

Les Finanskomiteens innstilling her:

Kunnskapsdepartementet sendte 8.oktober 2014 forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15  om universiteter og høyskoler og forskrift av 15. desember 2005 nr. 1506 om egenbetaling på høring.

I høringsnotatet foreslår departementet å innføre en avgrenset ordning hvor de statlige universitetene og høyskolene får anledning til å kreve studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits. Studenter som har rett til støtte fra Statens lånekasse for utdanning og utvekslingsstudenter omfattes ikke av endringene.
(08.10.2014)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkl.liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften  (PDF)

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Høringsliste:

Departementene
Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Sametinget
Norsk studentorganisasjon (NSO)
ANSA
NOKUT
Felles klagenemnd for saker etter universitets- og høyskoleloven c/o Samordna opptak
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Cristin`
Utdanningsdirektoratet
Vox
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Uninett AS
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Norges forskningsråd
De nasjonale forskningsetiske komiteer
FIN (Foreningen for innvasjonsselskaper i Norge)
Kristne Friskolers forbund
Nasjonalt fagskoleråd
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Forum for fagskoler
Norgesuniversitetet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå - SSB
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Sosialistisk opplysningsforbund
Advokatforeningen
Arkitektenes Fagforbund
Akademikerforbundet
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Econa
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterne
NITO
Norges Juristforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag – NTL
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Skolenes landsforbund
STAFO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Utdanningsforbundet

Til toppen