Høring: Ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2014