Høring – Økte budsjettfullmakter til Kirkemøtet

Økte budsjettfullmakter til Kirkemøtet ved innarbeiding av post 75 Trosopplæring og post 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke i en ny fellespost 75 Trosopplæring og andre kirkelige formål.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2014

Vår ref.: 10/345 kud

Høring – strukturendringer i statsbudsjettet under kap. 340 Den norske kirke 

Ved brev 6. februar 2014 har departementet fastsatt særskilte bestemmelser om Kirkemøtets myndighet til å disponere statstilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål.

Etter departementets syn følger det naturlig av den selvstendiggjøring av Den norske kirke som nå er under utgreiing i lys av Sundvolden-erklæringen og av de økte budsjettfullmaktene som kirkelige organer har fått i 2014, at dagens bevilgninger under post 75 Trosopplæring og post 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke bør samles i én bevilgning under samme budsjettpost. I 2014 ville en slik samlet bevilgning ha vært på rundt 450 mill. kroner.

Vi legger til grunn at departementets særskilte bestemmelser fastsatt 6. februar 2014 om Kirkemøtets myndighet som tilskuddsforvalter, vil være de samme etter en eventuell endring i poststrukturen som nevnt. Departementets bestemmelser følger vedlagt til orientering.

For departementets arbeid med statsbudsjettet for 2015 ber vi om høringsinstansenes syn i saken. Vi ber om at uttalelsene sendes til Kirkerådet, slik at disse kan inngå i grunnlaget for Kirkerådets uttalelse. Dersom Kirkerådet mener flere instanser bør uttale seg enn de som står på departementets liste, ber vi Kirkerådet sørge for at disse får anledning til å uttale seg.

Høringsfristen til Kirkerådet er 1. april 2014. Høringsfristen for Kirkerådets uttalelse til departementet  er 1. mai 2014.

 

Med hilsen                                                                        

 

Thom M. Rafoss (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

                                                                                          Jørn Hagen
                                                                                          avdelingsdirektør

 

Vedlegg 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Denne oversendelsen vil kun bli sendt elektronisk. Vi ber om at svar og henvendelser til Kulturdepartementet sendes til postmottak@kud.dep.no.

Kopi til: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Høringsinstanser

Den norske kirkes undervisningsforbund

Det norske diakonforbund

Musikernes fellesorganisasjon

Bispemøtet

Oslo bispedømmeråd

Kirkerådet

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet TeiLOgene c/o Fagforbundet Oslo

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Agder og Telemark bispedømmeråd

Bjørgvin bispedømmeråd

Borg bispedømmeråd

Hamar bispedømmeråd

Møre bispedømmeråd

Nidaros bispedømmeråd

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Stavanger bispedømmeråd

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Tunsberg bispedømmeråd

Til toppen