Høringsbrev

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i offentleglova med forskrifter på høring. Forslaget er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe ledet av KMD med deltakelse fra Justisdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i offentleglova med forskrifter på høring. Forslaget er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe ledet av KMD med deltakelse fra Justisdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Bakgrunnen for endringsforslagene er EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet (2013/37/EU). Direktivet er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Høringen sendes derfor ut med et forbehold om at direktivet blir inntatt i EØS-avtalen på et senere tidspunkt.

Høringsnotatet inneholder forslag om nye regler for gebyrfastsettelse for tilgjengliggjøring av offentlig informasjon for viderebruk og transparens for vilkår knyttet til bruken av slik informasjon.

I tillegg inneholder høringsnotatet gjennomgang av andre problemstillinger knyttet til viderebruk som ikke er knyttet til konkrete lovendringer, men som departementet gjerne vil ha tilbakemeldinger på. Dette gjelder blant annet forhold knyttet til nåværende og mulige, fremtidige lisensregimer for viderebruk av offentlig data.

Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 13. desember 2014.

Merknader bes sendt elektronisk til postmottak@kmd.dep.no. Vi ser fram til merknader også fra instanser som ikke er nevnt spesielt på høringslisten. Alle uttalelser vil bli løpende lagt ut på regjeringen.no.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Thomas Nortvedt, e-post tno@kmd.dep.no.

Med hilsen

 

Katarina de Brisis (e.f.)

Thomas Nortvedt
avdelingsdirektør seniorrådgiver