Høringsmøte vedrørende opprettelse av Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) - Invitasjon.

Invitasjon

08.07.05

Høringsmøte vedrørende opprettelse av Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) - Invitasjon.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å etablere Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) i løpet av første halvdel av 2006. Etableringen av BKN er satt ut som et prosjekt under ledelse av Forbrukerrådet. Departementet ønsker i tillegg å arrangere et åpent høringsmøte.

Høringsmøtet vil bli avholdt tirsdag 23. august i auditoriet i R5, Akersg. 59. Høringen vil starte kl. 10.00 og det er i utgangspunktet satt tid frem til kl. 15.00. Ekspedisjonssjef Eva Hildrum vil lede møtet. Det legges opp til enkel servering.

Prosjekt BKNs hovedoppgave er å utforme en nemndsavtale, inngå avtale med de avtalepliktige tilbyderne (jf. ekomloven § 11-5 og ekomforskriften § 10-1)og å bidra til etablering av BKN. Vedlagt følger utkast til nemndsavtale, som bakgrunn for diskusjonen på høringsmøtet. Utkastet er utarbeidet av styringsgruppen for prosjektet, bestående av representanter fra Samferdselsdepartementet, Forbrukerrådet, Barne- og familiedepartementet og Post- og teletilsynet.

Utkastet til nemndsavtale har tidligere blitt drøftet med en gruppe tilbydere, samt med IKT-Norge og Abelia på et møte i regi av prosjektleder i Forbrukerrådet 10. juni. Da de avtalepliktige tilbyderne utgjør et stort antall og er svært ulike, både når det gjelder størrelse, markedsandel og hvilke tjenester som tilbys, fant styringsgruppen det hensiktsmessig å velge ut et begrenset antall tilbydere som først skulle se på utkastet til nemndsavtale, før man ba om tilslutning fra de resterende tilbyderne. Disse ble valgt ut bla ut fra hensyn til markedsandel og tjenestetilbud (for nærmere redegjørelse for dette se vedlagte brev fra Forbrukerrådet av 13. mai).

Departementet ber på høringsmøtet om innspill til utkastet til nemndsavtale, herunder særlig om utformingen av § 4-2 om de avtalepliktige tilbydernes utnevning av medlemmer til nemndas styre og § 8-1 om finansiering. Generelle synspunkter på den videre prosess med å etablere BKN er også ønskelig.

Når det gjelder kapittel 2 i nemndsavtalen vedrørende nemndas kompetanse, så følger denne av ekomloven § 11-5 og ekomforskriften § 10-1. Det vedlegges i tillegg brev fra Samferdselsdepartementet til Forbrukerrådet av 1. juli 2005 som bla går nærmere inn på hvordan nemndas kompetanse skal forstås.

Det kan videre nevnes at departementet i forbindelse med den pågående revisjonen av ekomloven og forskriften har til vurdering et forslag fra Post- og teletilsynet vedrørende å bytte ut nemndsavtalen med vedtekter. Dette innebærer at tilbydernes plikt til å delta i nemnda vil fremgå av lov/forskrift og vedtekter, istedenfor at det inngås avtale om deltakelse med hver enkelt avtalepliktig tilbyder. Da forslaget er til vurdering, bla. knyttet til den rettslige status slike vedtekter evt. vil få, kan det ikke trekkes noen konklusjoner vedrørende dette på det nåværende tidspunkt. Det er likevel ønskelig å varsle om at dette vurderes, for å innhente bransjens synspunkter også på dette.

Eventuelle spørsmål og kommentarer til utkastet til nemndsavtale kan rettes til enten prosjektleder Per Johnsen i Forbrukerrådet per.johnsen@forbrukerradet.no eller til kontaktpersoner i Samferdselsdepartementet:

Hege B. Sæveraas hege.saveraas@sd.dep.no

Ingeborg Kjærnli ingeborg.kjarnli@sd.dep.no


Påmelding til høringsmøtet rettes elektronisk til hba@sd.dep.no i løpet av torsdag 18. august.

Med hilsen

Eva Hildrum e.f.

Ingeborg Kjærnli

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Oversikt over tilbydere som har mottatt dette brevet