Høringsnotat om endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering - tilpasning til biomedisinkonvensjonen

Høringsfrist 27.januar 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 27. januar 2006

Høringsuttalelser vil bli lagt ut fortløpende

Samferdselsdepartementet (03.01.06) Ingen merknader

Nærings- og handelsdepartementet (05.01.05) Ingen merknader

Politidirektoratet (03.01.06) Ingen merknader

Landbruks- og matdepartementet (09.01.06) Ingen merknader

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (05.01.06) Ingen merknader

Statens helsetilsyn (16.01.06) Ingen merknader

Steriliseringsrådet v/SHDIR (17.01.06)

Miljøverndepartementet (17.01.06) Ingen merknader

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (18.01.06) Ingen merknader

Kunnskapsdepartementet (17.01.05) Ingen merknader

Datatilsynet (19.01.06) Ingen merknader

Landsorganisasjonen i Norge (20.01.06) Ingen merknader

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (19.01.06) Ingen merknader

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (17.01.06) Ingen merknader

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (24.01.06) Ingen merknader

Akershus universitetssykehus HF (24.01.06)

Stavanger Universitetssykehus HF (26.01.06)

Helse Nordmøre og Romsdal HF (23.01.06) Ingen merknader

Høgskolen i Molde (26.01.06) Ingen merknader

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (25.01.06) Ingen merknader

Fiskeri- og kystdepartementet (26.01.06) Ingen merknader

Barne- og likestillingsdepartementet (26.01.06) Ingen merknader

Haukeland Universitetssykehus HF (26.01.06)

Hiv Norge (26.01.06) Ingen merknader

Barneombudet (26.01.06)

Justis- og politidepartementet (30.01.06)

Sosial- og helsedirektoratet (25.01.06)

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (25.01.06)

Høgskolen i Sør-Trøndelag (27.01.06) Ingen merknader

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (27.01.06) Ingen merknader

Bioteknologinemnda (27.01.06)

Den Norske Advokatforeningen (30.01.06)

Etikkutvalget i Norges Kristelige Legeforening (27.01.06)

Norsk Psykologforening (03.02.06)

Nasjonalt folkehelseinstitutt (31.01.06) Ingen merknader

Til toppen