Høyere sykefravær i Norge enn i andre land

Norge har i internasjonale sammenligninger et høyt sykefravær som verken kan forklares med forskjeller i hvordan sykefraværet måles, eller av forskjeller i maks varighet eller andre regler for sykmelding. Dette er konklusjoner Proba samfunnsanalyse presenterer i rapporten ”Internasjonal sammenligning av sykefravær” fra 2014.

 Analysene tyder på at forskjeller i sammensetningen av arbeidsstyrken eller kjennetegn ved arbeidslivet heller ikke har vesentlig betydning. Proba mener at forskning på betydningen av sykepengeordningen gir grunnlag for å anta at den sjenerøse ordningen vi har i Norge er en viktig årsak til forskjellene.

Formålet med prosjektet har vært å analysere sammenlignbarheten av sykefraværet i Norge og andre land. Prosjektet er en oppfølging av omtale i Rapport 1/2012 fra faggruppen for IA-avtalen. I rapporten konkluderer man med at det er behov for ytterligere analyse og informasjon, blant annet om i hvilken grad forskjeller i institusjonelle forhold og velferdsordninger kan være årsak til at det reelle sykefraværet er høyere i Norge enn i våre naboland.


 

                    Lenke til delrapport 1                 Lenke til hovedrapporten