Høyring - framlegg om endring av yrkestransportlova - lovbrotsgebyr for brot på EØS-regelverket ved tildeling av tenestekonsesjonskontraktar

Samferdselsdepartementet sender på høyring eit framlegg om endring av yrkestransportlova som gjeld lovbrotsgebyr for brot på EØS-regelverket ved tildeling av tenestekonsesjonskontraktar.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 20.01.2015

Samferdselsdepartementet sender på høyring eit framlegg om endring av yrkestransportlova som gjeld lovbrotsgebyr for brot på EØS-regelverket ved tildeling av tenestekonsesjonskontraktar.

Vår ref.: 14/299

Samferdselsdepartementet gjer her framlegg om endring i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven).

Lovforslaget gjev Samferdselsdepartementet heimel til å påleggje oppdragsgjevarar eit lovbrotsgebyr dersom dei bryt EØS-retten i samband med tildeling av konsesjonskontrakt som gjeld transporttenester etter yrkestransportlova. Lovbrotsgebyret vil berre verte pålagt dersom brotet er konstatert ved dom i ein norsk domstol, ved dom i EFTA-domstolen eller ved innrømming frå norske styresmakter etter at saka har vore handsama av ESA.

Lovframlegget har bakgrunn i forhandlingar med ESA i den såkalla Aust-Agdersaken, der Aust-Agder fylkeskommune tildelte og forlenga fleire konsesjonskontraktar i strid med gjeldande EØS-rett.

Generelt sett har òg lovforslaget bakgrunn i eit behov for større etterleving av EØS-regelverket for tildeling av tenestekonsesjonskontraktar. Dette behovet gjer seg særleg gjeldande for konsesjonskontraktar om transporttenester innanfor yrkestransportlova, ettersom slike kontraktar fell utanfor verkeområdet til handhevingsregelverket innanfor offentlege innkjøp, sjå nærare om dette i høringsnotatet punkt 3.3.2. Det er dermed ingen eigne handhevingsreglar for tildeling av slike kontraktar i gjeldande rett.

Etterleving av EØS-regelverket på dette området vert i praksis vanskeleggjort av at tenestene etter yrkestransportloven i all hovudsak vert tildelt av autonome forvaltningsorgan som staten ikkje har instruksjonsmyndigheit over. Staten har i slike tilfeller ikkje kontroll over kontraktshøvet og kan ikkje rette opp i eventuelle brot på EØS-retten. Det er vidare staten som er folkerettslig forplikta til å sikre at kontraktane vert tildelt i tråd med EØS-regelverket. Dette problemet vart satt på spissen i Aust-Agdersaken.

For detaljar om lovframlegget vert det vist til høyringsnotatet punkt 4.

I notatet, under punkt 4.5, peikar departementet på at særlige problemstillingar kan oppstå dersom det er aktuelt å påleggje lovbrotsgebyr til statlege oppdragsgjevarar. Slike oppdragsgjevarar kan i praksis vere både Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet sjølv. I notatet vert det vist til at omsynet til truverde kan tale for å delegere handhevingskompetansen frå Samferdselsdepartementet til eit anna organ i slike tilfelle. Departementet ber særleg om høyringsinstansane sine synspunkt på dette.

Vi ber om at fylkeskommunane sender høyringsnotatet vidare til fylkeskommunale føretak lovframlegget vil ha interesse for. Dersom departementa ser at relevante underliggjande etatar ikkje er tekne med i høyringslista, ber vi om at høyringsnotatet vert send vidare til desse.

Andre som ønskjer å uttale seg i saka har høve til det i samband med at saka vert lagt ut på departementet si heimeside.

Frist for å komme med merknader til lovforslaget og høyringsnotatet er 20. januar 2015.

 Med hilsen                                                                        

Arnfinn Øen (e.f.)                                          Carina Jacobsen

spesialrådgiver                                              førstekonsulent

Les brevet som pdf

                                                                                         

                                                                                         

Statsministerens kontor

Postboks 8001 Dep

0030

OSLO

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep.

0030

OSLO

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030

OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032

OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

Klima- og miljødepartementet

Postboks 8013 Dep.

0030

OSLO

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep

0032

OSLO

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep.

0030

OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032

OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep.

0030

OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8014 Dep.

0030

OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep.

0033

OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032

OSLO

Akershus fylkeskommune

Sentraladministrasjonen

0107

OSLO

Aust-Agder fylkeskommune

Pb 788 Stoa

4809

ARENDAL

Buskerud fylkeskommune

Postboks 3563

3007

DRAMMEN

Finnmark fylkeskommune

Henry Karlsensplass 1

9815

VADSØ

Hedmark fylkeskommune

Fylkeshuset

2325

HAMAR

Hordaland fylkeskommune

Postboks 7900

5020

BERGEN

Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048

BODØ

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Seilmakergata 2

7735

STEINKJER

Oppland fylkeskommune

Postboks 988

2626

LILLEHAMMER

Oslo kommune - Byrådet

Rådhuset

0037

OSLO

Oslo kommune - Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring

Rådhuset

0037

OSLO

Rogaland fylkeskommune

Postboks 130 Sentrum

4001

STAVANGER

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Askedalen 2

6863

LEIKANGER

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Postboks 2350 Sluppen

7004

TRONDHEIM

Telemark fylkeskommune

Fylkeshuset

3706

SKIEN

Troms Fylkeskommune

Postboks 6600

9296

TROMSØ

Vest-Agder fylkeskommune

Serviceboks 517

4605

KRISTIANSAND S

Vestfold Fylkeskommune

Postboks 2163

3103

TØNSBERG

Østfold Fylkeskommune

Postboks 220

1702

SARPSBORG

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030

OSLO

Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep.

0033

OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 439 Sentrum

5805

BERGEN

Kollektivtrafikkforeningen

c/o Ruter AS

0104

OSLO

NHO Transport

Postboks 5477 Majorstuen

0305

OSLO

Yrkestrafikkforbundet

Postboks 9175 Grønland

0134

OSLO

Norsk Transportarbeiderforbund

Hammersborg Torg 3

0179

OSLO

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

KS Bedrift

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Postboks 5494 Majorstuen

0305

OSLO

Norges Turbileierforbund

Postboks 25

1469

RASTA

       

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303

OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgt. 11

0181

OSLO

Norges Taxiforbund

Postboks 6114 Etterstad

0602

OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Pb. 7052 Majorstuen

0306

OSLO

Norsk Jernbaneforbund

Møllergt. 10

0179

OSLO

Fagforbundet

Postboks 7003 St. Olavsplass

0130

OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Postboks 9232 Grønland

0134

OSLO

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Postboks 439 Sentrum

5805

BERGEN

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900

0230

OSLO

NHO Sjøfart

Postboks 5201 Majorstuen

0302

OSLO

Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000, Vika

0125

OSLO

Norsk Sjøoffisersforbund

Postboks 2000 Vika

0125

OSLO

Det norske maskinistforbund

Postboks 2000 Vika

0125

OSLO

Til toppen