Ikrafttredelse av ny lov om opplysningsplikt og angrerett mv.

Ny lov om opplysningsplikt og angrerett (angrerettloven) trer i kraft 20. juni 2014.

Vår ref. 12/7210  

Ikraftsettelse av ny lov om opplysningsplikt og angrerett mv.    

Ny lov om opplysningsplikt og angrerett (angrerettloven) trer i kraft 20. juni 2014. Samtidig trer forskrift til angrerettloven i kraft. Forskriften erstatter gjeldende forskrift om angreskjema. Sammen med endringer i avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, finansavtaleloven og markedsføringsloven gjennomfører angrerettloven forbrukerrettighetsdirektivet (2011/83/EU) i norsk rett.

Til forskjell fra forskrift til lov 2000 nr. 105 er det nå kun to angreskjema til utfylling av forbrukeren ved bruk av angreretten:

  • Standard angreskjema skal anvendes ved bruk av angrerett på avtale om varer eller tjenester som ikke er finansielle tjenester. Skjemaet erstatter gjeldende skjema A, B og C. Malen tilsvarer vedlegg 1 B til forbrukerrettighetsdirektivet.
    Det er obligatorisk for næringsdrivende i alle EØS-land å anvende malen ved utforming av angreskjemaet. I Norge kan næringsdrivende lage sitt eget skjema, eller laste ned et tilsvarende skjema fra departementets nettside www.bld.dep.no.
    For forbruker er det fortsatt frivillig å anvende angreskjemaet ved bruk av angrerett.
  • Bestemmelsene i lov 2000 nr. 105 om fjernsalg og salg utenfor faste utsalgssteder av finansielle tjenester videreføres i ny lov om angrerett. Angreskjema som gjelder angrerett ved salg av finansielle tjenester, tidligere skjema D, videreføres derfor med mindre justeringer. Skjemaet kan lastes ned fra departementets nettside.
    Dette skjemaet er det obligatorisk for næringsdrivende å benytte.

Foruten angreskjemaet som forbrukeren kan anvende ved bruk av angreretten, er det nå innført et eget opplysningsskjema, som den næringsdrivende kan velge å anvende, se ny forskrift § 2. Innholdet i skjemaet skal samsvare med direktivets vedlegg 1A. Også dette skjemaet kan lastes ned fra departementets nettsider. Skjemaene kan også lastes ned direkte fra statlig blankettarkiv.

Forskriften om opplysningsplikt og angrerett har ikke vært på høring, da innholdet er av teknisk karakter, og høring anses åpenbart unødvendig, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c.

Forbrukerombudet skal håndheve reglene om ny lov om angrerett. Forbrukerrådet har utgitt en veileder til loven, se www.forbrukerradet.no

 

Med hilsen                                                                        

 

Hege Nygård Wetland (e.f.)
ekspedisjonssjef 

 

Aslaug Skrede Gauslaa for

Hilde Merethe Berg
avdelingsdirektør

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

Vedlagt