Q-26/2010 Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap - statsborgerforskriften § 3-2

Utlendingsdirektoratet

Q-26/2010 Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap - statsborgerforskriften § 3-2