Forsiden

Historisk arkiv

AI-72/08 - Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap – statsborgerforskriften § 3-2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO 

 

Nr.                                                 Vår ref                               Dato
AI - 72/08                                      200800488-/MAR                29.12.2008

 

AI - 72/08 - Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap – statsborgerforskriften § 3-2

Vi viser til direktoratets to brev av 7. mars 2008 med referanse 08/1180 og 08/1434.

I medhold av statsborgerloven § 28 første ledd, gir Arbeids- og inkluderingsdepartementet hermed følgende instruks:

Ved beregning av oppholdstid ved søknad om statsborgerskap regnes oppholdstiden fra det tidspunktet søknad om arbeids- eller oppholdstillatelse ble fremmet så fremt søknaden ble innvilget og søknaden ble fremmet fra riket, jf. statsborgerforskriften § 3-2 første ledd.

Ved søknader om asyl etter utlendingsloven regnes oppholdstiden i senere sak om statsborgerskap fra søknaden om asyl ble fremmet, selv om søkeren ikke fikk innvilget asylstatus, men ble innvilget tillatelse etter utlendingsloven § 8 annet ledd (sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket) på bakgrunn av søknad om asyl. Dette gjelder også søknader som resulterer i tillatelse etter den såkalte 15-månedersregelen, jf. utlendingsforskriften § 21 tredje ledd eller på grunnlag av langvarig opphold, jf. utlendingsforskriften § 21 c. Dersom en søknad i ovennevnte tilfeller innvilges som følge av framførelse av grunner som ikke opprinnelig ble anført, så skal likevel oppholdstiden regnes fra det tidspunktet søknaden ble fremmet iht. statsborgerforskriften § 3-2 første ledd.

Også ved innvilgelse av andre søknader om tillatelse etter utlendingsloven er det opprinnelige søknadstidspunkt som gir grunnlag for beregning av oppholdstiden etter statsborgerloven, jf. statsborgerloven §§ 7 første ledd bokstav e, 11, 12, 15, 16 og 17, selv om opplysninger som gir grunnlag for innvilgelse av søknaden fremlegges på et senere tidspunkt, f.eks. ved fremsettelse av klage eller omgjøringsbegjæring.

I øvrige saker der en søker har fått en annen tillatelse etter utlendingsloven enn det opprinnelig ble søkt om, skal oppholdstiden jf. statsborgerforskriften § 3-2 første ledd regnes fra det tidspunktet da anførselen som førte til innvilget tillatelse ble fremmet for utlendingsmyndighetene. Dette vil for eksempel gjelde tilfeller der søknad om asyl avslås, og familieinnvandringstillatelse gis i tilknytning til klage på avslag om asyl selv om det ikke er fremmet søknad om familieinnvandringstillatelse. Søkeren bør i vedtaket fra UDI om tillatelse etter utlendingsloven informeres om at framleggelsen av nye anførsler regnes som en søknad om tillatelse og om konsekvensene dette har for beregning av botid etter statsborgerloven.

 

Med hilsen

 

Barbro A. Bakken e.f                                                   ekspedisjonssjef                                                                             

                                                                   Rønnaug Eitrem
                                                                   fungerende avdelingsdirektør

Saksbehandler: Mari Aam

 

Kopi: Utlendingsnemnda, Justisdepartementet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet.